Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning 54 58
Administrationskostnader -63 -69
Rörelseresultat -9 -11
Resultat från andelar i koncernföretag 318 190
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 15 27
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 10
Räntekostnader och liknande resultatposter -19 -16
Resultat efter finansiella poster 312 200
Bokslutsdispositioner -42 -20
Resultat före skatt 270 180
Skatt -60 -38
Årets resultat 210 142
Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT 210 142
       
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:13 av charlotte.becker@oxp.se