Not 11 Finansiella intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2016/2017 2015/2016
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 2 2
Utdelningar 0 0
Valutakursförändringar, netto 0 0
Andra finansiella intäkter 0 0
Finansiella intäkter 2 2
   
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -6 -7
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -4 -2
Räntekostnader på pensionsskuld -5 -5
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -1 -1
Andra finansiella kostnader -10 -7
Finansiella kostnader -26 -22
Finansnetto -24 -20
     
Moderbolaget 2016/2017 2015/2016
Koncernbidrag 318 190
Resultat från andelar i koncernföretag 318 190
Ränteintäkter:    
Koncernföretag 15 27
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 15 27
Ränteintäkter m.m.:    
Koncernföretag 0 2
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 7 8
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 10
Räntekostnader m.m.:    
Koncernföretag -1 -1
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat och bankkostnader -18 -15
Räntekostnader och liknande resultatposter -19 -16
Finansiella intäkter och kostnader 321 211