Not 13 Skatter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016
Periodens aktuella skatt -147,6 -109,3 -60,5 -37,0
Justering från tidigare år 0,3 0,6
Total aktuell skattekostnad -147,3 -108,7 -60,5 -37,0
Uppskjuten skatt 17,2 18,9 0,0 -1,0
Total redovisad skattekostnad -130,1 -89,8 -60,5 -38,0
Koncernen 2016/2017 % 2015/2016 %
Resultat före skatt 579,6   422,5  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -125,9 21,7 -89,7 21,2
Skatteeffekt av        
Ej avdragsgilla kostnader -5,4 0,9 -6,2 1,5
Ej skattepliktiga intäkter 1,9 -0,3 1,3 -0,3
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv 1,1 -0,2 2,0 -0,5
Övrigt -1,8 0,3 2,8 -0,7
Redovisad skattekostnad -130,1 22,4 -89,8 21,3
Moderbolaget 2016/2017 % 2015/2016 %
Resultat före skatt 270,1   180,0  
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -59,4 22,0 -39,6 22,0
Skatteeffekt av        
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,2 0,0 -0,3 0,2
Ej avdragsgilla kostnader -1,0 0,4 -0,4 0,2
Övrigt 0,1 0,0 2,7 -1,5
Redovisad skattekostnad -60,5 22,4 -37,6 20,9

Ladda ned Excel

Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2017-03-31 2016-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 1 -186 -185 1 -156 -155
Obeskattade reserver -113 -113 -102 -102
Pensionsavsättningar 15 0 15 14 0 14
Övrigt 13 0 13 8 -1 7
Nettoredovisat -21 21 0 -17 17 0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 8 -278 -270 6 -242 -236

Ladda ned Excel

2017-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Avvecklad verksamhet Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -154,9 23,5 - -49,5 0,3 -4,2 -184,8
Obeskattade reserver -102,8 -7,1 - -4,2 0,7 0,0 -113,4
Pensionsavsättningar 13,9 -1,1 - - 2,6 0,0 15,4
Övrigt 8,1 1,9 - 2,3 -0,2 0,4 12,5
Uppskjuten skatt, netto -235,7 17,2 - -51,4 3,4 -3,8 -270,3
   
  2016-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång inkl avvecklad verksamhet Redovisat över resultat- räkningen Avvecklad verksamhet Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -152,1 20,1 20,3 -47,1 0,7 3,2 -154,9
Obeskattade reserver -95,6 -6,2 -3,0 0,0 2,0 -102,8
Pensionsavsättningar 32,2 -0,5 -7,7 0,0 -9,8 -0,3 13,9
Övrigt 2,3 5,5 5,5 -3,2 0,0 -2,0 8,1
Uppskjuten skatt, netto -213,2 18,9 15,1 -50,3 -9,1 2,9 -235,7

Ladda ned Excel

2017-03-31 2016-03-31
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument -0,1 0,0 -0,1 0,5 -0,6 -0,1
Uppskjuten skatt, netto -0,1 0,0 -0,1 0,5 -0,6 -0,1
             
I koncernen finns underskottsavdrag 51 (42) som ej är aktiverade.