Not 16 Leasing

Ladda ned Excel

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget
Addtech som leasetagare 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016
Leasingavgifter        
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 196 104 5 4
varav variabla avgifter 1 0
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:        
Inom ett år 93 93 5 2
Senare än ett år men inom fem år 188 151 8 5
5 år och senare 19 21
Totala framtida minimileasingavgifter 300 265 13 7
         
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet.

Addtech som leasegivare

För närvarande finns inga väsentliga operationella leasingintäkter inom koncernen.

Finansiella leasingavtal

För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.