Not 30 resultat per aktie före och efter utspädning

Vinst per aktie före och efter utspädning

Ladda ned Excel

  2016/2017 2015/2016
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)    
Kvarvarande verksamhet före utspädning 6,60 4,85
Kvarvarande verksamhet efter utspädning 6,55 4,85
Avvecklad verksamhet före och efter utspädning - 24,35
Totalt resultat per aktie före utspädning 6,60 29,20
Totalt resultat per aktie efter utspädning 6,55 29,20
Se not 1 för beräkningsmetod    
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Resultat per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie för 2016/2017 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 440 MSEK (1 950) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2016/2017 uppgående till 66 824 (66 703). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

  2016/2017 2015/2016
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 440 1 950
     
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning    
I tusental aktier 2016/2017 2015/2016
Totalt antal aktier 1 april 66 958 66 456
Effekt av innehav av egna aktier -134 247
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 66 824 66 703

Resultat per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2016/2017 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 440 MSEK (1 950) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2016/2017 uppgående till 67 008 (66 809). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

  2016/2017 2015/2016
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 440 1 950
     
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning    
I tusental aktier 2016/2017 2015/2016
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 66 824 66 703
Effekt av utfärdade aktieoptioner 184 106
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 67 008 66 809