Addtechaktien

Aktiekursutveckling och omsättning

Addtechs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga totala avkastningen fram till och med 31 mars 2017 uppgått till 18 procent per år. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med 6 procent.

Addtechaktien ökade under räkenskapsåret i värde med 33 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med 16 procent. Högsta betalkurs under året var 157,00 SEK och noterades den 2 februari 2017. Den lägsta noteringen var 95,25 SEK och noterades den 16 juni 2016. Sista betalkurs vid räkenskapsårets utgång var 148,50 SEK, motsvarande ett marknadsvärde om 9,6 mdr SEK (7,3).

Under perioden från 1 april 2016 till 31 mars 2017 omsattes 12 miljoner aktier (8 miljoner) till ett sammanlagt värde av cirka 2 mdr SEK (1 mdr). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 18 procent (13). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 45 716 Addtechaktier (33 295) till ett genomsnittligt värde av cirka 6 MSEK (4).

Aktiekapital

Aktiekapital uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde om 0,75 kronor per aktie.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 237 564 32 375 640 4,7 33,3
B-aktie, 1 röst per aktie 64 960 932 64 960 932 95,3 66,7
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 336 572 100,0 100,0
Varav återköpta B-aktier 1 374 721   2,0 1,4
Totalt antal aktier efter återköp 66 823 775      

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende lånefacilitet om 400 MSEK och checkräkningskredit om 1 100 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i augusti 2016 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2017 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under räkenskapsåret har återköp av 300 000 egna B-aktier aktier gjorts. Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 1 374 721 (1 240 000) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 81,17 SEK (68,83). Aktierna utgör 2,0 procent (1,8) av de utgivna aktierna med 1,4 procent (1,3) av röstetalet.

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 374 721 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman i augusti 2017 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämmorna 2009-2016.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Omräknad lösenkurs Lösenperiod
2016/2020 300 000 300 000 0,4% 159,00 - 16 sep 2019 - 5 jun 2020
2015/2019 350 000 430 500 0,6% 154,50 125,10 17 sep 2018 - 3 jun 2019
2014/2018 350 000 430 500 0,6% 116,70 94,50 17 sep 2017 - 1 jun 2018
2013/2017 57 762 213 721 0,3% 106,13 85,90 19 sep 2016 - 2 jun 2017
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:02 av charlotte.becker@oxp.se