Ägarstruktur

Den 31 mars 2017 var antalet aktieägare 4 791 (4 266), varav 3 490 (2 929) ägare hade innehav om 1 000 aktier eller färre. De 15 största ägarna svarade för 56,2 (57,8) procent av det totala antalet aktier och 67,3 (68,2) procent av det totala antalet röster. Anders Börjesson (med familj) är röstmässigt den störste ägaren, med ett aktieinnehav motsvarande 15,4 procent, följd av Tom Hedelius med ett ägande om 14,9 procent. Andelen utländska ägare uppgick till 29 procent (28) av det totala kapitalet.

Ytterligare information

Addtechs hemsida www.addtech.se uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:07 av charlotte.becker@oxp.se