Året i korthet

FRAMGÅNGSRIKT ÅR ÖVERTRÄFFAR FINANSIELLA MÅL

För affärsåret 2016/2017 redovisade Addtech en tillväxt både i omsättning och i resultat. Vår starka vinsttillväxt och den förbättrade rörelsemarginalen kom från en ökad försäljning av våra lösningar och produkter i kombination med ett framgångsrikt effektiviseringsarbete. Under året genomfördes tio förvärv vilka tillför en årsomsättning om cirka 500 MSEK. Årets kassaflöde från rörelsen uppgick till 551 MSEK.

Q1 HÖG FÖRVÄRVSTAKT

Utvecklingen under kvartalet var god, både omsättning och resultat ökade organiskt och genom förvärv. De selektiva kostnadsbesparingarna började ge en positiv resultattillväxt. Fyra förvärv genomfördes.
Q3 GOD EFTERFRÅGAN

Efterfrågan under kvartalet var god och konjunkturläget på våra marknader stabiliserade sig. Vi fortsatte växa inom samtliga fyra affärsområden. Tre förvärv genomfördes.

Q2 POSITIV RESULTATTILLVÄXT

Koncernen fortsatte utvecklas väl och växte trots att konjunkturläget var utmanande. De selektiva kostnadsbesparingarna gav en positiv resultattillväxt och rörelsemarginalen stärktes.

Q4 STARK AVSLUTNING

Kvartalet blev en stark avslutning på ett år med vinsttillväxt i alla våra fyra affärsområden. Affärsläget förbättrades och rörelsemarginalen fortsatte att stärkas. Tre förvärv genomfördes.

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, År
Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, Kv
  2016/2017 2015/2016 Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK 7 178 6 155 17
EBITA 715 536 34
EBITA-marginal, % 10,0 8,7  
Rörelseresultat, MSEK 604 443 36
Kassaflödet från rörelsen, MSEK 551 474 16
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,60 4,85 36
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,55 4,85 35
Eget kapital per aktie, SEK 25,45 22,10 15
Avkastning på rörelse­kapital (R/RK), % 53 44  
Avkastning eget kapital, % 28 20  
Soliditet, % 39 40  
För definitioner se sidan 106.      
Samtliga uppgifter i denna årsredovisning avser kvarvarande verksamhet, exklusive utdelning av AddLife, om inte annat anges. Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter med retroaktivitet från 1 april 2014. Samtliga siffror avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder.
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:12:43 av charlotte.becker@oxp.se