Förvärv

VI SÖKER BOLAG ATT BEHÅLLA OCH UTVECKLA

Förvärv är en viktig del i Addtechs strategi. Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Under verksamhetsåret genomfördes tio förvärv. Av dessa var sex fristående bolag och fyra var kompletteringsförvärv.

Addtech äger cirka 120 självständiga dotterbolag och är en finansiellt stark, väletablerad och engagerad ägare. Vi förvärvar årligen en rad entreprenörsledda teknikhandelsbolag som förstärker befintliga verksamheter eller bidrar med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi behåller våra bolag och vidareutvecklar dem långsiktigt. Nya bolag tillför närvaro på nya delmarknader och tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap.

Specialister på företagsköp

I varje förvärvsprocess utvärderas bolaget enligt en rad kriterier som, när de är uppfyllda, ger goda förutsättningar för att vidareutvecklas inom Addtech. Bolaget förväntas bidra till koncernens lönsamhet på såväl kort som lång sikt samt ha goda utsikter för tillväxt. Addtechs dotterbolag är i regel helägda.

Vägen till ett, för både köpare och säljare, lyckosamt förvärv är oftast inte en snabb process. Att parterna verkligen hinner lära känna varandra minskar risken för felaktiga förväntningar. Samtidigt skapas förtroende vilket ger goda förutsättningar för att parterna och medarbetarna efter förvärvsdagen ska vara nöjda med resultatet.

Addtech har genom åren förvärvat och integrerat över 80 bolag och från dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag. Vi sätter både tydliga mål och tillhandahåller verktyg för utveckling och lönsamhet.

Förvärv koncernen 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Antal förvärv 10 10 9 5 8
Nettoomsättning* 503 643 540 299 591
Antal anställda 129 161 140 87 300
           
* Avser helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Nya bolag utvecklas hos Addtech

Många privatägda bolag vill sälja till Addtech för att behålla sitt decentraliserade ansvar men också få stöd att utvecklas av en aktiv och långsiktig ägare. Under respektive affärsområde finns ett antal nischade affärsenheter vilket gör att entreprenörerna ofta ser en naturlig plats i koncernen där deras bolag skulle kunna passa in. Årets förvärv har förstärkt våra affärsområden och bidragit till resultatutvecklingen. I takt med att våra marknader utvecklas ges fortsatta möjligheter till utveckling av nya affärssegment, samtidigt som Addtech successivt flyttar fram sina positioner.

Senast uppdaterad: 2018-07-02 11:07:03 av alexander.paziraei@oxp.se