Våra affärsområden

Components

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Verksamhet

Components fokuserar på teknikhandel som utgår från leverantörernas utbud av komponenter. För komplexa behov erbjuder dotterbolagen lösningar som kan bestå av en kombination av komponenter och delsystem. Bolagen inom affärsområdet strävar efter att öka mervärdet i sitt erbjudande. Ofta  kundanpassas produkter och lösningar i nära samarbete med kund och leverantör.

MARKNAD

Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden. Lokal förankring och hög teknisk kompetens ger bolagen konkurrensfördelar i respektive nischmarknad. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling. Konkurrensen är hård för standardprodukter i stora volymer. I segment med lägre volymer, vilket är vårt fokus, prioriteras service, kundanpassning och leveranskapacitet. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är avgörande och något som prioriteras.

Dynamisk graf: Components - Geografisk marknad
Dynamisk graf: Components - Kundsegment

UTVECKLING UNDER 2016/2017

   

Ökad försäljning av insatskomponenter till nordiska tillverkningsföretag i kombination med förvärv har givit stark vinsttillväxt. Efterfrågan ökade i alla våra större kundsegment såsom mekanisk industri, elektronik, vindenergi och specialfordon. Affärsläget förbättrades både i Sverige och Finland och det var fortsatt positivt i Danmark. Den norska marknaden inom olja och gas var svag men tack vare god efterfrågan inom infrastruktur och livsmedel var affärsläget ändå totalt sett stabilt.

 
Nyckeltal 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning, MSEK 2 355 2 029
EBITA, MSEK 187 149
EBITA-marginal, % 8,0 7,4
Avkastning på rörelsekapital, % 42 37
Medelantal anställda 561 510
Förvärvad årsomsättning* 233 242
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

En stor del av försäljningen går till OEM-kunder. Mer konkret handlar det om att kundanpassade komponenter och delsystem som säljs till kunder som tillverkar maskiner. Ett område som gått bra under året är försäljning till bolag verksamma inom vindkraft. Där handlar det bland annat om försäljning av kabel- och kopplingslösningar. 

Våra affärsområden

Energy

Energy marknadsför och säljer produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi-och elinstallationsmarknaden.

VERKSAMHET

Energy fokuserar på marknaderna för elkraftdistribution och elinstallation samt produkter och lösningar inom elsäkerhet, energieffektiviseringar och förbindningsteknik. Bolagen genomför anpassning av standardkomponenter och tillhandahåller lösningar för produkter främst inom elkraftöverföring.

MARKNAD

Affärsområdets bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer inom elkraftsprodukter, elinstallation och elsäkerhet. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken. Efterfrågan inom energimarknaden är relativt stabil och påverkas av elnätbolagens investeringstakt. Energys dotterbolag erbjuder även eftermarknadstjänster som utbildning, service och support, vilket genererar såväl långsiktiga kundrelationer som löpande intäkter.

Dynamisk graf: Energy - Geografisk marknad
Dynamisk graf: Energy - Kundsegment

UTVECKLING UNDER 2016/2017

   

Marknaden har varit gynnsam under hela affärsåret. Under fjärde kvartalet ökade efterfrågan ytterligare något, från en redan hög nivå. Förvärv men framförallt en ökad effektivitet i våra verksamheter har medfört en mycket god vinsttillväxt. Infrastrukturinvesteringarna inom stam- och regionnät i Norden har fortsatt att öka och ligger särskilt i Sverige på en hög nivå. Efterfrågan på nischade produkter inom elkraftsdistribution var fortsatt stabil. Försäljningen av produkter inom elinstallation och elsäkerhet har haft en positiv utveckling i både Norden och Storbritannien.

 
Nyckeltal 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning, MSEK 1 807 1 487
EBITA, MSEK 225 149
EBITA-marginal, % 12,5 10,1
Avkastning på rörelsekapital, % 69 55
Medelantal anställda 585 576
Förvärvad årsomsättning* 100 251
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Inom elinstallation och elsäkerhet säljs produkter som är viktiga vid renovering och byggnationer, exempelvis säkringar, kabelgenomföringar, närvaro- och rörelsedetektorer. Med ett fortsatt högt tempo i bygg- och installationsbranschen fortsätter också efterfrågan hos Energys dotterbolag att öka.  

Våra affärsområden

Industrial process

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter som bidrar till optimerade industriella processflöden. Kunderna har tyngdpunkten i nordeuropeisk industri.

VERKSAMHET

Industrial Process fokuserar på att utveckla kundernas affärsnytta och erbjuder tjänste- och produktlösningar som bidrar till att effektivisera kundernas industriella processflöden i fast, flytande eller gasform. De mervärden som skapas handlar om konkurrenskraftigare produkter, resursbesparingar, positiv miljöpåverkan, tidsvinster och annat som bidrar till en förbättrad kvalitet och ökad lönsamhet för kunden. Lösningarna kundanpassas och tillämpas inom vitt skilda användningsområden.

MARKNAD

Affärsområdets dotterbolag har utifrån sin tekniska kompetens ledande ställningar inom flertalet smala nischer. Hög utvecklings- och innovationstakt för industriella processflöden samt ökade krav på minskad miljöpåverkan driver investeringstakten. Konkurrensen är relativt hård, men för de bolag som jobbar nära kunderna och erbjuder hög teknisk kompetens, effektiviseringar och systemlösningar är konkurrensen betydligt lägre.

Dynamisk graf: Industrial Process - Geografisk marknad
Dynamisk graf: Industrial Process - Kundsegment

UTVECKLING UNDER 2016/2017

   

Försäljningen till produktionsindustrin i Norden steg totalt sett under året och flertalet kundsegment ökade sin efterfrågan. Investeringarna inom nordisk process- och tillverkningsindustri ökade. Efterfrågan inom fartygsmarknaden utvecklades positivt medan affärsläget inom olja & gas var fortsatt svagt. Affärsläget för verksamheterna utanför Norden var fortsatt bra, främst inom kundsegment som fordon och energi. För att möta koncernens krav på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling genomförs effektiviseringsåtgärder i flera verksamheter.

 
Nyckeltal 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning, MSEK 1 585 1 423
EBITA, MSEK 125 116
EBITA-marginal, % 7,9 8,1
Avkastning på rörelsekapital, % 38 35
Medelantal anställda 639 631
Förvärvad årsomsättning* 110
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Ett exempel på ett område där affärsområdet vuxit kraftigt under året är försäljning av mätsystem till fartyg. Med nya miljöregler som ställer hårdare krav på fartygens utsläpp ökar investeringarna i exempelvis mätutrustning. Det ökade behovet av att kontrollera och analysera olika processer som t.ex. bränsleförbrukning, renhet och sammansättning hos utsläppt processvatten gäller inte bara marinindustrin utan återfinns i flertalet branscher, bland annat pappers-, energi-, kemi- och läkemedelsindustri. 

Våra affärsområden

Power Solutions

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar för kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Exempelvis i batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon och telekom.

VERKSAMHET

Power Solutions fokuserar på att skapa automatiserade systemlösningar. Bolagen arbetar ofta i kundens konstruktionsfas och kan därför vara med och styra och optimera kundens slutprodukt. Merparten av kunderna är således Original Equipment Manufacturers (OEM-företag) men finns även hos slutanvändare. Affärsområdet har utvecklat många egna starka varumärken, har betydande forsknings- och utvecklingskompetens samt egen nischproduktion.

MARKNAD

Affärsområdet är Nordens största oberoende distributör av batterier och innehar agenturer till ett flertal världsledande varumärken. Bolagen har stor spetskompetens och ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Efterfrågan är beroende av marknadsutvecklingen för fordon, telekom samt miljö- och medicinteknik. Snabb teknikutveckling driver efterfrågan på tekniskt kunniga aktörer som kan bidra i produkternas konstruktionsfas.

Dynamisk graf: Power Solutions - Geografisk marknad
Dynamisk graf: Power Solutions - Kundsegment

UTVECKLING UNDER 2016/2017

   

Sammantaget var efterfrågan bra och affärsområdets vinsttillväxt var drivet av mycket god organisk försäljningsökning. Ökad efterfrågan av reglage- och ergonomiprodukter till specialfordonsindustrin, vilket är affärsområdets största kundsegment, bidrog starkt. Marknaden för lösningar med ny batteriteknologi och kraftförsörjningslösningar i Norden har fortsatt att förbättras. Efterfrågan minskade dock från kunder inom telekom och vindkraft.

 
Nyckeltal 2016/2017 2015/2016
Nettoomsättning, MSEK 1 439 1 226
EBITA, MSEK 187 136
EBITA-marginal, % 13,0 11,1
Avkastning på rörelsekapital, % 72 63
Medelantal anställda 305 273
Förvärvad årsomsättning* 60 150
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Den största ökningen av efterfrågan under året kommer från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruvmaskiner och skogsmaskiner. I takt med att allt mer gods transporteras i världen och logistikhanteringen blir allt viktigare ökar också behovet av moderna transportfordon. Många av dessa utnyttjar Power Solutions systemlösningar och produkter. 

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:02 av charlotte.becker@oxp.se