Hållbarhet

VI DRIVER EN HÅLLBAR TEKNISK UTVECKLING

Vår vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Visionen innebär ett långsiktigt fokus på att utveckla affären genom att ständigt vara ett värdeadderande och kunskapslevererande bolag. För att uppnå det krävs att vi driver vår verksamhet på ett hållbart sätt. Addtech ska uppfylla kunders, aktieägares och medarbetares krav och förväntningar på hållbarhet och driva en hållbar teknisk utveckling.

Vi tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av lönsamhet, medarbetare och miljö. Globala och lokala krav på minskade utsläpp och ökad hållbarhet i samhället gör hållbara produkter och lösningar till ett konkurrensmedel på teknikhandelsmarknaden. Vi strävar efter att vara ett bättre val än konkurrenterna och arbetar aktivt för att möta denna efterfrågan. Med ett strukturerat hållbarhetsarbete utvecklar vi verksamheten så att den både blir starkare och mer hållbar, bland annat genom att synliggöra besparings- och förbättringspotential samt risker. Vi möter också efterfrågan genom att våra bolag är engagerade för att utveckla och erbjuda lösningar som ökar kundernas energieffektivitet och minskar deras negativa miljöpåverkan. Genom att fortsätta utveckla hållbara lösningar till våra kunder ökar vår konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

TRE FOKUSOMRÅDEN FÖR ETT STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE

Addtechs mål är att skapa värde för sina fem intressenter: kunder, leverantörer, medarbetare, aktieägare och samhället. Under året har en ny intressentdialog genomförts som visade att de högst prioriterade områdena inom hållbarhet är utveckling av produkter med hänsyn till miljöpåverkan, affärsetik och ansvar för leverantörer, skapa och leverera ekonomiskt mervärde samt att ta hand om våra anställda och deras hälsa. Det är utifrån dessa områden vi bedriver vårt hållbarhetsarbete som vi sammanfattar i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigtvärde. 

Ekonomiskt värdeskapande. Ekonomisk styrka är en hörnsten för att kunna investera i hållbar utveckling och Addtech arbetar dedikerat för att försäkra att vi är både konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva.

Socialt värdeskapande. Nyckeln till Addtechs fortsatta hållbara affärsutveckling och framgång ligger i de långsiktiga relationer vi byggt upp med våra medarbetare, kunder och leverantörer. För att upprätthålla vårt goda anseende ska vi i samtliga åtaganden hålla hög kvalitet och hög etisk nivå. Vi strävar alltid efter att vara en ansvarsfull aktör. 

Miljömässigt värdeskapande. Att värna om miljön är en viktig del av vår strategi. Målet är att minimera vår inverkan på miljön och därför arbetar vi aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp, öka andelen förnyelsebar energi som används i vår verksamhet och hitta sätt att använda naturresurser mer effektivt och försiktigt. Dotterbolagen arbetar också aktivt med att hitta energieffektiva lösningar till sina kunder.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbarhetsredovisningen är en viktig del i koncernens hållbarhetsarbete då den sätter fokus på dessa frågor och ger medarbetare, ägare och andra intressenter möjlighet att ta del av hur arbetet utvecklas. Redovisningen ligger till grund för koncernens fortsatta utveckling inom hållbarhet. Några av ämnesområdena som redovisas är koncernens energianvändning, klimatpåverkan, personalomsättning samt medarbetarnas hälsa och säkerhet.

I vår separata hållbarhetsredovisning för 2016/2017 finns mer information om hur koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor samt mål och uppföljning. Se www.addtech.se.

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:02 av charlotte.becker@oxp.se