VD har ordet

ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR ADDTECH

Stärkta positioner och ett förbättrat marknadsläge kombinerat med effektiviseringar och tillskott från förvärv gav mycket god vinsttillväxt.

Stark vinsttillväxt och högre rörelsemarginal

Jag kan med glädje konstatera att vi i samtliga fyra affärsområden har fortsatt att växa, både genom god organisk tillväxt och genom tillskott från genomförda förvärv. Ökad försäljning av våra produkter och lösningar i kombination med framgångsrikt effektiviseringsarbete gjorde att vår vinst ökade med 35 procent och att vi lyfte EBITA-marginalen från 8,7 till 10,0 procent.

Addtechs verksamhet spänner över många nischmarknader, kundsegment och länder vilket bidrar till vår styrka och ger en god riskspridning. Totalt sett för koncernen förbättrades marknadsläget under året och vi stärkte våra positioner på flertalet av våra marknader. Addtechs omsättning utgörs till hälften av försäljning av insatskomponenter till tillverkningsföretag och till hälften av försäljning av produkter och lösningar till slutkunder. Den sistnämnda delen har vuxit snabbare under året, drivet av ökningen av infrastrukturinvesteringar bland nordiska elnätsbolag. Även efterfrågan på insatskomponenter ökade sammantaget under året och affärsläget var bra i de flesta kundsegment.

Genom förvärv utvecklar och bygger vi en framgångsrik organisation

Vi utvecklar och bygger vår koncern metodiskt enligt vår väl inarbetade strategi. Varje bolag är en unik byggkloss som passar in i koncernbygget. Vi utvärderar löpande både förvärv av fristående lönsamma teknikbolag med marknadsledande nischpositioner och mindre kompletteringsförvärv som kan stärka marknadspositionerna och lönsamheten i våra befintliga bolag. Affärsutvecklingen i Addtech baseras på vårt utmärkta entreprenörskap och förvärven bidrar med nya affärsmöjligheter och medarbetare som vill utvecklas. Många privatägda bolag vill sälja till Addtech för att behålla sitt decentraliserade ansvar men också för att få stöd att utvecklas tillsammans med en aktiv och långsiktig ägare.

Addtech tror på frihet under ansvar och småskalighet i stor skala. Det innebär att varje företag som kommer till Addtech ska stå på egna ben och passa in i koncernbygget.

Addtech tror på frihet under ansvar och småskalighet i stor skala. Det innebär att varje företag som kommer till Addtech ska stå på egna ben och passa in i koncernbygget. Därför införlivas förvärvade bolag i Addtech, men fortsätter att verka under sina egna inarbetade företagsnamn och varumärken. Våra förvärv är i regel små, vilket betyder att vi sprider våra risker och underlättar integrationen i koncernen. Vår grundfilosofi är att bygga koncernen av relativt små, flexibla bolag med djup teknisk kompetens som arbetar nära kunden och som snabbt kan parera marknadsförändringar. Vi är övertygade om att organisationen utvecklas som bäst när våra entreprenörer och dotterbolag har stor frihet i hur de driver och utvecklar sin verksamhet kombinerat med stöd från Addtechs nätverk, samlade kompetens och finansiella resurser.

Förvärvsaktiviteten under verksamhetsåret var fortsatt hög och tio nya bolag har blivit en del av Addtech. Förvärven bidrar sammantaget med en årsomsättning om cirka 500 MSEK och tillför 129 anställda.

Ökat fokus på koncernens hållbarhetsarbete

Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har fokus på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Detta engagemang är en grundpelare för att både upprätthålla och vidareutveckla vår affärsverksamhet med produkter och lösningar som motsvarar eller överträffar kundernas förväntningar. Nöjda kunder som kan lita på Addtechs kunnande och etiska agenda är vår viktigaste uppgift. Vårt lönsamhetsfokus ger oss vidare muskler att både investera i hållbar affärsutveckling och ständigt vässa vår förvärvsagenda. Likväl som att våra kunder alltid ska kunna lita på Addtech som partner har vi ett djupt rotat fokus på att vara en pålitlig och attraktiv ägare både för våra befintliga bolag och de bolag vi strävar efter att förvärva.

I vår väl etablerade företagskultur drivs affärsverksamheten framåt genom ett decentraliserat ansvar i våra bolag kombinerat med stöd från koncernen. På precis samma sätt jobbar vi med hållbarhet. Koncernen stöttar bolagen med ständig kompetensutveckling i vår omfattande Affärsskola och tillhandahåller verktyg och processer för tex medarbetarundersökningar, leverantörsutvärdering samt kvalitets- och miljöarbete. Detta stärker våra självständiga, ofta relativt små entreprenörsbolag, till att bli mer attraktiva samtidigt som vi minskar våra risker.

Mot framtiden

Våra medarbetares dagliga engagemang gör stor skillnad och är en absolut förutsättning för vår framgång. Kompetens och vilja till förändring skapar möjligheter att utveckla Addtech för våra aktieägare och kunder. Detta i kombination med successivt förbättrade marknader under det gånga året gör att jag har goda förhoppningar om ännu ett framgångsrikt år. Vår starka finansiella ställning gör också att vi kan fortsätta komplettera befintliga bolag med intressanta förvärv.

Att vara ledande för oss handlar inte om att vara störst utan att vara mycket bra på det vi väljer att fokusera på

Vi fortsätter jobba mot vår vision att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Att vara ledande för oss handlar inte om att vara störst utan att vara mycket bra på det vi väljer att fokusera på. Detta kräver entreprenörskap i en kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Vi har en mycket bra drivkraft som ger tydliga resultat i de satsningar vi gör. Drivkraften kommer av vår företagskultur där frihet under ansvar står i centrum men understöds av våra övriga kärnvärden; enkelhet, effektivitet och förändring. Företagskulturen driver entreprenörskapet och skiljer oss från våra konkurrenter. Addtech fortsätter att kombinera det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet. Genom att bedriva småskalighet i stor skala optimerar vi våra möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt.

Tack alla medarbetare för ännu ett framgångsrikt år – Tillsammans är vi starka!


 

Johan Sjö

VD och koncernchef Addtech AB

 

Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:03 av charlotte.becker@oxp.se