REVISOR

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. Revisionsbolaget KPMG AB valdes vid årsstämman 2017 för tiden intill utgången av årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt är huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Jonas Eriksson är medansvarig revisor.

Bolagets revisor arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolags- och affärsområdesledningar, koncernledningen och till Addtech AB:s styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. KPMG genomför revisionen i Addtech AB samt i nästan samtliga dotterbolag. Bolagets revisor deltar också vid årsstämman och beskriver samt uttalar sig där om revisionsarbetet.

Den externa revisorns oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden den externa revisorn får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. Bolagets revisor prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till Addtech. Revisorerna har under det senaste året haft rådgivningsuppdrag avseende främst redovisning, förvärvs- och skattefrågor.

Kvartalsvis revisionsgranskning

Addtechs halvårs- eller niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2017/2018 inte granskats av bolagets externa revisorer, vilket är en avvikelse från Kodens regler 7.6. Styrelsen har, bland annat efter avstämning med bolagets externa revisorer, hittills gjort bedömningen att nyttan och merkostnaden för bolaget för en utökad kvartalsvis revisorsgranskning inte kan motiveras.

 

 

Vald revisor KPMG AB

  • Joakim Thilstedt

    Huvudansvarig revisor

    Auktoriserad revisor, Stockholm. Född 1967. Joakim Thilstedt har varit huvudansvarig för revisionen av Addtechkoncernen sedan 2016/2017 och arbetar därutöver som huvudansvarig revisor bland annat i ÅF, Modern Times Group MTG, Ahlsell och L E Lundbergföretagen.

  • Jonas Eriksson

    Medansvarig revisor

    Auktoriserad revisor, Stockholm. Född 1974. Jonas Eriksson har varit medansvarig revisor för revisionen av Addtechkoncernen sedan 2013/2014 och arbetar därutöver med revisionen av AddLife AB, Knowit AB och Synsam AB. Jonas är även huvudansvarig revisor i Nordiska Kompaniet (NK) samt flera medelstora företag däribland Carglass Sweden AB och Silvakoncernen.

Senast uppdaterad: 2018-07-02 12:34:39 av alexander.paziraei@oxp.se