Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

Framtidsutsikter

Addtech verkar på en internationell teknikhandelsmarknad där efterfrågan i stor utsträckning påverkas av makroekonomiska faktorer. Koncernens bolag är verksamma inom skilda men noga utvalda nischer vilket ger en utjämnande effekt mellan branscher, geografiska marknader och kundsegment. Våra självständiga bolag arbetar kontinuerligt med att anpassa sig till förändringar utifrån deras marknads- och konkurrenssituation.

Historiskt har Addtechs kontinuerliga strävan efter resultattillväxt, lönsamhet (R/RK) och utveckling gett en god genomsnittlig värdetillväxt. Vårt kassaflöde och finansiella ställning är en stabil grund för fortsatt långsiktig lönsam tillväxt efter samma affärsidé.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 3 april 2018 förvärvades Synthecs-gruppen, Nederländerna, till affärsområdet Components. Bolagen levererar automationskomponenter och lösningar inom områdena sensorer, maskinvision, industriell PC, styrsystem med mera till den industriella marknaden i Benelux. Bolagen omsätter cirka 14 MEUR och har 50 medarbetare.

Den 3 april 2018 förvärvades Xi Instrument AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Xi Instrument bedriver verksamhet inom import av elektronisk apparatur avseende i huvudsak utrustning för lokalisering av försörjningssystem under marken. Bolaget omsätter cirka 13 MSEK och har två medarbetare.

Den 9 april 2018 förvärvades KRV AS, Norge, till affärsområdet Industrial Process. KRV är en ledande leverantör och installatör i Norge av sprinkleranläggningar. Bolaget omsätter cirka 50 MNOK och har 27 medarbetare.

Den 9 april 2018 förvärvades Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Danmark, till affärsområdet Components. ScanWill konstruerar och tillverkar hydrauliska tryckförstärkare och Willtech producerar expanderproppar för permanent tätning av borrhål i metall. Bolagen fusioneras under namnet Scanwill och omsätter cirka 13 MDKK. Bolagen har fyra medarbetare.

Den 31 maj 2018 utsågs Malin Enarson till ny CFO i Addtech. I samband med detta kommer tidigare CFO Christina Kassberg att lämna bolaget.

Den 19 juni 2018 tecknades avtal om förvärv av Duelco A/S, Danmark, till affärsområdet Energy. Duelco har starka positioner inom produktsegmenten kabelinfästning, kabelgenomföring, installationskanaler för kontor och sjukhus, maskinsäkerhet samt teknikhus för signalsystem. Bolaget omsätter cirka 110 MDKK och har 30 medarbetare. Tillträde beräknas ske i juli 2018.

Förslag till vinstdisposition 2017/2018

Ladda ned Excel

Till årsstämmans i Addtech AB förfogande står:  
Balanserad vinst 491 MSEK
Årets vinst 181 MSEK
672 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 4,00 SEK per aktie 1) 268 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 404 MSEK
672 MSEK
 1) Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2018. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 3 september 2018.
Senast uppdaterad: 2018-07-08 19:02:42 av anna.oxenstierna@oxp.se