Moderbolaget  

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 58 MSEK (54) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 247 MSEK (312). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 69 MSEK (88).

Senast uppdaterad: 2018-07-08 11:18:14 av anna.oxenstierna@oxp.se