Förvaltningsberättelse

1 april 2017 - 31 mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302-9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2017/2018. Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Sidorna 22-31 samt 35-96 utgör Addtechs årsredovisning och koncernredovisning. Sidorna 22-31 och 38-40 utgör Addtechs hållbarhetsrapport och sidorna 43-51 utgör Addtechs bolagsstyrningsrapport.  Sidangivelserna refererar till den tryckta årsredovisningen som kan laddas ned som PDF.  

Verksamheten

Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns inom främst tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 120 självständiga dotterbolag i 20 länder som verkar under egna varumärken och har cirka 2 300 medarbetare. Koncernens försäljning uppgår till drygt 8 miljarder och består till hälften av standardprodukter och hälften av kundanpassade produkter och lösningar. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Marknadsutveckling

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Danmark följt av Sverige, Finland och Norge. Vår affärsvolym utanför Norden ökade väsentligt under året både genom en god organisk tillväxt och genom förvärv. Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och fartyg. Efterfrågan från kunder inom medicinteknik och olja & gas var stabil medan den sjönk från kunder inom telekomsegmentet. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin fortsatte att öka medan investeringstakten inom skog- och processindustrin var relativt stabil totalt sett. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden var sammantaget stabil. Efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en fortsatt positiv utveckling.

Året i korthet

För Addtech var 2017/2018 ett starkt år präglat av hög aktivitet, ett positivt affärsklimat och en stabil till ökad efterfrågan inom de flesta av våra marknader. Vi kan stolt konstatera att vi återigen överträffade våra finansiella mål. Omsättningen översteg 8 miljarder, med en tillväxt på 12 procent varav 5 procent organiskt. Vår vinsttillväxt, mätt i EBITA, ökade med 17 procent och vårt medvetna arbete med kontinuerlig utveckling under kostnadskontroll har ökat rörelsemarginalen. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent. Vår förvärvstakt var fortsatt hög och vi summerar affärsåret med elva genomförda förvärv som sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 700 MSEK.

I slutet av räkenskapsåret meddelades att Niklas Stenberg utsetts till ny VD och koncernchef för Addtech och tillträder i samband med årsstämman den 30 augusti 2018.

Utveckling per kvartal

  • Första kvartalet. Årets första kvartal gav god tillväxt med bibehållen rörelsemarginal, även vid jämförelse med ett starkt kvartal föregående år. Den organiska omsättningsökningen om 4 procent gav bra vinsttillväxt samtidigt som de förvärv vi genomfört bidrog som förväntat. Addtech hade en god efterfrågan och konjunkturläget i våra marknader var fortsatt positivt. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag förbättrades och den största ökningen av efterfrågan kom från tillverkare av specialfordon inom segment som till exempel gaffeltruckar, gruva, skog och entreprenad. Även andra kundsegment såsom maskintillverkning, medicinteknik, vindkraft och elektronik hade ett bra affärsläge. Marknaden för produkter till kunder inom telekom samt olja och gas var däremot fortsatt svag. Infrastrukturinvesteringarna bland nordiska elnätsbolag ökade ytterligare något, från en redan hög nivå. I denna marknad är det efterfrågan från kunder inom eltransmission som ökade medan försäljningen till kunder inom eldistribution låg kvar på en fortsatt hög och stabil nivå. Marknaden för elrelaterade produkter inom bygg och installation var positiv. Försäljningen av produkter till den industriella eftermarknaden såsom mekanisk industri samt skog och process ökade något medan efterfrågan från fartygsmarknaden var mycket god. Under kvartalet genomfördes tre förvärv.
  • Andra kvartalet. Vi upplevde en mycket stark marknad i andra kvartalet och koncernen hade en organisk omsättningsökning på 9 procent samt en förbättrad rörelsemarginal. Components och Industrial Process förbättrade sina resultat och rörelsemarginaler genom organisk tillväxt och förvärv. Energy och Power Solutions uppvisade också tillväxt och fortsatte leverera höga rörelsemarginaler. Den övergripande efterfrågan på våra produkter och lösningar låg på en hög nivå inom de flesta marknader. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Finland medan affärsläget förbättrades från en redan hög nivå både i Danmark och i Sverige. I Norge var efterfrågan totalt sett stabil och affärsläget utanför Norden var fortsatt bra. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte att öka, speciellt i kundsegment såsom specialfordon, vindkraft och fartyg. Efterfrågan var också god från kunder inom maskintillverkning, medicinteknik och elektronik medan den var något svagare inom telekom och olja & gas. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till produktions- och processindustrin var positiv med ökad försäljning till sågverksindustrin, papper & massa och maskintillverkare. Efterfrågan från nordiska elnätsbolag, både inom eltransmission och eldistribution, var stabil på en hög nivå. Försäljningen av elrelaterade produkter inom bygg och installation utvecklades positivt.
  • Tredje kvartalet. Även det tredje kvartalet kännetecknades av ett positivt affärsklimat med ökad efterfrågan på de flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment. Vår aktivitetsnivå var hög med god omsättningsökning, både organiskt och genom förvärv. Vi uppnådde en vinsttillväxt på 19 procent i kvartalet, vilket är i nivå med den ökning vi har haft tidigare under året. Rörelsemarginalen fortsatte också att öka mot föregående år. Affärsområdet Components gjorde ett enastående kvartal både genom organisk tillväxt och genom flera nya förvärv. Inom affärsområdet Energy upplever vi att marknaderna är relativt stabila men kvartalet blev resultatmässigt svagare på grund av lägre försäljning och ökad konkurrens. Industrial Process och Power Solutions fortsatte att leverera god och stabil omsättnings- och vinsttillväxt. Under kvartalet genomfördes fem förvärv.
  • Fjärde kvartalet. Även det fjärde kvartalet kännetecknades av ett positivt affärsklimat med god efterfrågan på de flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment. Omsättningen steg med 9 procent, främst drivet av våra förvärv, och vi uppnådde en vinsttillväxt på 15 procent vilket medförde att rörelsemarginalen fortsatte att stiga mot föregående år. De förvärv vi genomfört har sammantaget bidragit enligt förväntan. Components levererade återigen ett bra kvartal, både genom organisk tillväxt och genom flera förvärv. Energy uppvisade en svagare tillväxt, vid jämförelse med ett mycket starkt kvartal föregående år, men bibehöll en hög rörelsemarginal. Industrial Process agerar på en generellt sett positiv marknad och levererade bra vinsttillväxt. Power Solutions levererar sammantaget stabilt med hänsyn till den avyttring som genomfördes tidigare under räkenskapsåret. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Danmark följt av Sverige, Finland och Norge. Vår affärsvolym utanför Norden ökade väsentligt under året både genom en god organisk tillväxt och genom förvärv. Under kvartalet genomfördes tre förvärv. 
Senast uppdaterad: 2018-07-10 10:58:26 av alexander.paziraei@oxp.se