Finansiell utveckling

Nettoomsättning och resultat

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 12 procent till 8 022 MSEK (7 178). Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent och avyttring påverkade med -2 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent, motsvarande 46 MSEK.

Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 16 procent till 701 MSEK (604) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (8,4). Finansnettot uppgick till -36 MSEK (-24) och resultatet efter finansiella poster ökade med 15 procent till 665 MSEK (580). Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 17 procent till 526 MSEK (450) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (22). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 7,70 SEK (6,60).

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal
Dynamisk graf: EBITA och avkastning på rörelsekapital, R/RK

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 28 procent (28) och avkastning på sysselsatt kapital till 22 procent (23). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (53).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 39 procent (39). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 31,10 SEK (25,45). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 1 176 MSEK (801) exklusive pensionsskuld om 229 MSEK (210). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,6 (0,5).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 573 MSEK (818) per 31 mars 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 539 MSEK (551). Förändring i rörelsekapitalet består främst av högre kundfordringar. Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 477 MSEK (335). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 54 MSEK (68) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 7 MSEK (5). Utdelning från intressebolag uppgick till 4 MSEK (3). Återköp av egna aktier uppgick till 31 MSEK (40) och återköp av köpoptioner uppgick till 5 MSEK (6). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 36 MSEK (18). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 235 MSEK (218), vilket motsvarar 3,50 SEK (3,25) per aktie. 

Senast uppdaterad: 2018-07-03 22:18:53 av alexander.paziraei@oxp.se