Medarbetare och utveckling

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 358, vilket kan jämföras med 2 176 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv och avyttringen netto ökat antalet medarbetare med 155. Medelantalet medarbetare uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 283.

Ladda ned Excel

  2017/2018 2016/2017 2015/2016
Medelantal medarbetare 2 283 2 133 2 386
andel män 74% 75% 75%
andel kvinnor 26% 25% 25%
Åldersfördelning      
upp till 29 år 10% 10% 10%
30–49 år 50% 53% 54%
50 år och upp 40% 37% 36%
Genomsnittsålder 46 år 45 år 45 år
Personalomsättning 12% 13% 14%
Genomsnittlig anställningstid cirka 10 år cirka 10 år cirka 10 år

Forskning och utveckling

Addtech bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur.

Senast uppdaterad: 2018-06-21 14:01:31 av charlotte.becker@oxp.se