Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2017-04-01 51 344 -25 1 331 1 701 40 1 741
Årets resultat 514 514 12 526
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Omräkningsdifferenser 112 112 3 115
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -9 -9 -9
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 2 2 2
Övrigt totalresultat 112 -7 105 3 108
Årets totalresultat 112 507 619 15 634
Utfärdade köpoptioner 3 3 3
Inlösta köpoptioner 33 33 33
Återköp optioner -5 -5 -5
Återköp av egna aktier -31 -31 -31
Utdelning -235 -235 -9 -244
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2018-03-31 51 344 87 1 603 2 085 46 2 131
               
MSEK Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01 51 344 -77 1 161 1 479 35 1 514
Årets resultat 440 440 10 450
Kassaflödessäkringar 1 1 1
Omräkningsdifferenser 51 51 1 52
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -13 -13 -13
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 3 3 3
Övrigt totalresultat 52 -10 42 1 43
Årets totalresultat 52 430 482 11 493
Utfärdade köpoptioner 4 4 4
Inlösta köpoptioner 14 14 14
Återköp optioner -6 -6 -6
Återköp av egna aktier -40 -40 -40
Utdelning -218 -218 -8 -226
Optionsskuld, förvärv -9 -9 - -9
Utdelning av AddLife -5 -5 0 -5
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 2 2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-03-31 51 344 -25 1 331 1 701 40 1 741
               
SEK 2017/2018 2016/2017          
Utdelning per aktie 4,00 3,50          
 1) Enligt styrelsens förslag              
Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:53:02 av alexander.paziraei@oxp.se