Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2018-03-31 2017-03-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 2 463 1 892
Materiella anläggningstillgångar 207 190
Uppskjutna skattefordringar 15 8
Övriga finansiella tillgångar   17 19
Summa anläggningstillgångar 2 702 2 109
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 1 118 942
Skattefordringar 1 10
Kundfordringar 1 360 1 170
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93 68
Övriga fordringar 53 38
Likvida medel 192 178
Summa omsättningstillgångar 2 817 2 406
SUMMA TILLGÅNGAR 5 519 4 515
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver 87 -25
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 603 1 331
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 085 1 701
Innehav utan bestämmande inflytande 46 40
Summa eget kapital 2 131 1 741
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 411 69
Avsättningar till pensioner 229 210
Uppskjutna skatteskulder 322 278
Långfristiga icke räntebärande skulder   11 18
Summa långfristiga skulder 973 575
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 958 910
Leverantörsskulder 694 622
Skatteskulder 61 45
Övriga skulder 304 273
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 367 323
Avsättningar 31 26
Summa kortfristiga skulder 2 415 2 199
Summa skulder 3 388 2 774
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 519 4 515
       
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.  
Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:52:56 av alexander.paziraei@oxp.se