Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2017/2018 2016/2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat efter finansiella poster 665 580
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 159 134
Betald inkomstskatt -169 -123
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 655 591
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager -106 -7
Förändring av rörelsefordringar -37 -104
Förändring av rörelseskulder 27 71
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 539 551
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46 -58
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 4
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 -10
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan -510 -336
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 33 1
Förändring av finansiella tillgångar   5 4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -520 -395
       
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -31 -40
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner 31 12
Upptagande av lån 241 462
Amortering av lån -7 -332
Övrig finansiering -2 -2
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -235 -218
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -9 -8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -12 -126
       
ÅRETS KASSAFLÖDE 7 30
       
Likvida medel vid årets början 178 140
Valutakursdifferens i likvida medel 7 8
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 192 178
       

 

Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:53:25 av alexander.paziraei@oxp.se