Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 8 022 7 178
Kostnad för sålda varor -5 522 -4 939
Bruttoresultat 2 500 2 239
Försäljningskostnader -1 364 -1 241
Administrationskostnader -455 -432
Övriga rörelseintäkter 59 48
Övriga rörelsekostnader -42 -12
Resultat från andelar i intresseföretag   3 2
Rörelseresultat 701 604
Finansiella intäkter 4 2
Finansiella kostnader -40 -26
Finansnetto -36 -24
Resultat före skatt 665 580
Skatt -139 -130
ÅRETS RESULTAT   526 450
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 514 440
Innehav utan bestämmande inflytande 12 10
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 7,70 6,60
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 7,65 6,55
Medelantal aktier efter återköp (’000) 66 950 66 824
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 66 992 66 824

 

Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2017/2018 2016/2017
Årets resultat 526 450
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 0 1
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 115 52
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -9 -13
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 2 3
Övrigt totalresultat 108 43
Årets totalresultat 634 493
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 619 482
Innehav utan bestämmande inflytande 15 11
Senast uppdaterad: 2020-12-09 00:38:01 av admin@oxp.se