Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2018-03-31 2017-03-31      
TILLGÅNGAR            
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR          
Immateriella anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 2 3      
Finansiella anläggningstillgångar          
Andelar i koncernföretag 1 004 1 004      
Fordringar på koncernföretag 1 692 1 478      
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 696 2 482      
Summa anläggningstillgångar 2 698 2 485      
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
Fordringar på koncernföretag 449 406      
Övriga fordringar 3 2      
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 8      
Summa kortfristiga fordringar 461 416      
Kassa och bank      
Summa omsättningstillgångar 461 416      
SUMMA TILLGÅNGAR 3 159 2 901      
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
EGET KAPITAL            
Bundet eget kapital          
Aktiekapital 51 51      
Reservfond 18 18      
Fritt eget kapital          
Balanserad vinst 491 516      
Årets resultat 181 210      
SUMMA EGET KAPITAL 741 795      
OBESKATTADE RESERVER 431 417      
AVSÄTTNINGAR          
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 15      
SKULDER          
Skulder till koncernföretag 291 278      
Skulder till kreditinstitut 300      
Summa långfristiga skulder 591 278      
Skulder till kreditinstitut 821 861      
Leverantörsskulder 3 1      
Skulder till koncernföretag 524 500      
Skatteskulder 8 16      
Övriga skulder 5 2      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 16      
Summa kortfristiga skulder 1 381 1 396      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 159 2 901      
Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:53:44 av alexander.paziraei@oxp.se