Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2017/2018 2016/2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Resultat efter finansiella poster 247 312
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -254 -317
Betald inkomstskatt -61 -35
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -68 -40
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar 0 0
Förändring av rörelseskulder 6 -8
Kassaflöde från den löpande verksamheten -62 -48
     
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0
     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Återköp av egna aktier -31 -40
Inlösta och utfärdade köpoptioner 31 12
Upptagande av lån 300 474
Amortering av lån -40 -300
Förändring av fordringar på koncernföretag -318 -31
Förändring av skulder till koncernföretag   37 -34
Utbetald utdelning -235 -218
Koncernbidrag   318 190
Övrig finansieringsverksamhet   - -5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 48
     
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0
     
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0
Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:54:00 av alexander.paziraei@oxp.se