Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 58 54
Administrationskostnader -71 -63
Rörelseresultat -13 -9
Resultat från andelar i koncernföretag 258 318
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 17 15
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 7
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -19
Resultat efter finansiella poster 247 312
Bokslutsdispositioner -14 -42
Resultat före skatt 233 270
Skatt -52 -60
Årets resultat 181 210
       
       

Moderbolagets totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2017/2018 2016/2017
Årets resultat 181 210
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Verkligt värdejustering av säkringsinstrument 0 0
Skatt hänförlig till verkligt värdejustering 0 0
Övrigt totalresultat 0 0
Årets totalresultat 181 210
Senast uppdaterad: 2018-07-03 22:47:15 av alexander.paziraei@oxp.se