Not 11 Finansiella intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2017/2018 2016/2017
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 3 2
Utdelningar 0 0
Valutakursförändringar, netto 0 0
Andra finansiella intäkter 1 0
Finansiella intäkter 4 2
   
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -8 -6
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -8 -4
Räntekostnader på pensionsskuld -6 -5
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -9 -1
Andra finansiella kostnader -9 -10
Finansiella kostnader -40 -26
Finansnetto -36 -24
     
Moderbolaget 2017/2018 2016/2017
Koncernbidrag 258 318
Resultat från andelar i koncernföretag 258 318
Ränteintäkter:    
Koncernföretag 17 15
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 17 15
Ränteintäkter m.m.:    
Koncernföretag 1 0
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 0 7
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 7
Räntekostnader m.m.:    
Koncernföretag 0 -1
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat, valutakursdifferenser och bankkostnader -16 -18
Räntekostnader och liknande resultatposter -16 -19
Finansiella intäkter och kostnader 260 321