Not 12 Bokslutsdispositioner - moderbolaget

Ladda ned Excel

  2017/2018 2016/2017
Upplösning av periodiseringsfond 61 49
Avsättning till periodiseringsfond -75 -91
Överavskrivningar 0 0
Totalt -14 -42
     
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 3 MSEK (9).