Not 13 Skatter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017
Periodens aktuella skatt -176,5 -147,6 -52,5 -60,5
Justering från tidigare år 0,3 0,3 0,5
Total aktuell skattekostnad -176,2 -147,3 -52,0 -60,5
Uppskjuten skatt 37,3 17,2 0,6 0,0
Total redovisad skattekostnad -138,9 -130,1 -51,4 -60,5
Koncernen 2017/2018 % 2016/2017 %
Resultat före skatt 665,1   579,6  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -144,0 21,7 -125,9 21,7
Skatteeffekt av        
Ej avdragsgilla kostnader -5,3 0,8 -5,4 0,9
Ej skattepliktiga intäkter 8,6 -1,3 1,9 -0,3
Transaktionskostnader, omvärdering        
villkorade köpeskillingar förvärv -1,2 0,2 1,1 -0,2
Övrigt 3,0 -0,5 -1,8 0,3
Redovisad skattekostnad -138,9 20,9 -130,1 22,4
Moderbolaget 2017/2018 % 2016/2017 %
Resultat före skatt 232,7   270,1  
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -51,2 22,0 -59,4 22,0
Skatteeffekt av        
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,3 0,1 -0,2 0,0
Ej avdragsgilla kostnader -0,4 0,2 -1,0 0,4
Övrigt 0,5 -0,2 0,1 0,0
Redovisad skattekostnad -51,4 22,1 -60,5 22,4

Ladda ned Excel

Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2018-03-31 2017-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 3 -233 -230 1 -186 -185
Obeskattade reserver -115 -115 -113 -113
Pensionsavsättningar 18 0 18 15 0 15
Övrigt 20 0 20 13 0 13
Nettoredovisat -26 26 0 -21 21 0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 15 -322 -307 8 -278 -270

Ladda ned Excel

2018-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -184,8 31,7 -74,0 0,3 -3,3 -230,1
Obeskattade reserver -113,4 -0,4 -1,0 0,0 - -114,8
Pensionsavsättningar 15,4 -0,2 1,0 1,4 0,0 17,6
Övrigt 12,5 6,2 -0,4 0,8 0,9 20,0
Uppskjuten skatt, netto -270,3 37,3 -74,4 2,5 -2,4 -307,3
 
  2017-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -154,9 23,5 -49,5 0,3 -4,2 -184,8
Obeskattade reserver -102,8 -7,1 -4,2 0,7 0,0 -113,4
Pensionsavsättningar 13,9 -1,1 - 2,6 0,0 15,4
Övrigt 8,1 1,9 2,3 -0,2 0,4 12,5
Uppskjuten skatt, netto -235,7 17,2 -51,4 3,4 -3,8 -270,3
             

Ladda ned Excel

2018-03-31 2017-03-31
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument -0,1 0,6 0,5 -0,1 0,0 -0,1
Uppskjuten skatt, netto -0,1 0,6 0,5 -0,1 0,0 -0,1
             
I koncernen finns underskottsavdrag 81 (51) som ej är aktiverade.