Not 16 Leasing

Ladda ned Excel

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget
Addtech som leasetagare 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017
Leasingavgifter        
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 121 196 5 5
varav variabla avgifter 1 1
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:        
Inom ett år 88 93 5 5
Senare än ett år men inom fem år 197 188 9 8
5 år och senare 25 19
Totala framtida minimileasingavgifter 310 300 14 13
         
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet.

Addtech som leasegivare

För närvarande finns inga väsentliga operationella leasingintäkter inom koncernen.

Finansiella leasingavtal

För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.