Not 28 Kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017
Avskrivningar 180 151 1 1
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -31 -1
Förändring av pensionsskuld 2 -3 0 0
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar -258 -318
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 4 5
Övrigt 4 -18 3 0
Totalt 159 134 -254 -317

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 3 MSEK (2) och under året utbetald ränta till 7 MSEK (7). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 19 MSEK (16) och under året utbetald ränta till 6 MSEK (6).

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

Ladda ned Excel

      2017/2018 2016/2017
Anläggningstillgångar 646 468
Varulager 66 38
Fordringar 148 87
Likvida medel 50 141
Totalt 910 734
Räntebärande skulder och avsättningar -207 -152
Icke räntebärande skulder och avsättningar -208 -123
Totalt -415 -275
Totala justeringar av tillgångar och skulder     495 459
   
Utbetalad köpeskilling årets förvärv -495 -459
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv     -65 -18
Likvida medel i förvärvade företag 50 141
Påverkan på koncernens likvida medel -510 -336

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. 

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året avyttrat företag Batteriunion i Järfälla AB:

Ladda ned Excel

      2017/2018 2016/2017
Anläggningstillgångar 1
Varulager 15
Fordringar 19
Likvida medel 16
Icke räntebärande skulder och avsättningar -33
Avyttrade nettotillgångar 18
Realisationsresultat 31
Erhållen köpeskilling 49
Likvida medel i avyttrade företag -16
Påverkan på koncernens likvida medel 33

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen. 

Ladda ned Excel

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten  
Koncernen 2017-04-01 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 2018-03-31  
      Förvärv av DB Verkligt värde förändringar Valutakurs- differenser    
Checkräkningskredit 861 -51 10     820  
Skulder till kreditinstitut 10 293 12     315  
Övriga långfristiga räntebärande skulder 108 -8 111 14 8 233  
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 979 234 133 14 8 1 368  

Ladda ned Excel

Moderbolaget  
2017-04-01 Kassaflöden 2018-03-31  
Checkräkningskredit 861 -40 821  
Skulder till kreditinstitut 0 300 300  
Övriga långfristiga räntebärande skulder 0 0 0  
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 861 260 1 121