Not 30 resultat per aktie före och efter utspädning

Vinst per aktie före och efter utspädning

Ladda ned Excel

  2017/2018 2016/2017
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)    
Resultat per aktie före utspädning 7,70 6,60
Resultat per aktie efter utspädning 7,65 6,55
Se not 1 för beräkningsmetod    
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Resultat per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie för 2017/2018 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 514 MSEK (440) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2017/2018 uppgående till 66 950 (66 824). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

  2017/2018 2016/2017
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 514 440
     
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning    
I tusental aktier 2017/2018 2016/2017
Totalt antal aktier 1 april 66 824 66 958
Effekt av innehav av egna aktier 126 -134
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 66 950 66 824

Resultat per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2017/2018 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 514 MSEK (440) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier ('000) under 2017/2018 uppgående till 67 178 (67 008). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

Ladda ned Excel

  2017/2018 2016/2017
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 514 440
     
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning    
I tusental aktier 2017/2018 2016/2017
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 66 950 66 824
Effekt av utfärdade aktieoptioner 228 184
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 67 178 67 008