Not 5 Segmentrapportering

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech sina affärsområden. Addtech är organiserat i följande fyra affärsområden: Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. 

Components

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar och industriell IT. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Energy

Energy marknadsför och säljer produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmarknaden.

Industrial Process

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Kunderna har tyngdpunkten inom nordeuropeisk industri.

Power Solutions

Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och systemlösningar för kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Exempelvis i batterilösningar och produkter som används i interaktionen mellan människa och maskin. Kunderna finns främst inom specialfordon, energi och elektronikindustri.

Ladda ned Excel

Uppgifter per rörelsesegment 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Components 2 997 4 3 001 2 354 1 2 355
Energy 1 845 1 1 846 1 806 1 1 807
Industrial Process 1 671 6 1 677 1 580 5 1 585
Power Solutions 1 509 1 1 510 1 438 1 1 439
Moderbolaget och koncernposter -12 -12 -8 -8
Totalt 8 022 0 8 022 7 178 0 7 178
 
  2017/2018 2016/2017
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Components 232 2 008 461 153 1 429 407
Energy 174 1 213 296 183 1 129 292
Industrial Process 127 914 309 110 858 264
Power Solutions 170 1 007 215 170 759 239
Moderbolaget och koncernposter -2 377 2 107 -12 340 1 572
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 701 5 519 3 388 604 4 515 2 774
Finansiella intäkter och kostnader -36     -24    
Resultat efter finansiella poster 665     580    
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.

Ladda ned Excel

  2017/2018 2016/2017
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella 1) Materiella 1) Totalt Immateriella 1) Materiella 1) Totalt
Components 1 14 15 1 18 19
Energy 1 11 12 0 12 12
Industrial Solutions 1 9 10 1 20 21
Power Solutions 0 13 13 7 7 14
Moderbolaget och koncernposter 0 1 1 0 1 1
Totalt 3 48 51 9 58 67
1) Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv        
  2017/2018 2016/2017
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Components -52 -11 -63 -35 -10 -45
Energy -42 -10 -52 -43 -10 -53
Industrial Solutions -15 -12 -27 -16 -11 -27
Power Solutions -27 -8 -35 -17 -6 -23
Moderbolaget och koncernposter -1 -2 -3 -1 -2 -3
Totalt -137 -43 -180 -112 -39 -151
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2017/2018 Nettovinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Components     0 2 8 10
Energy     -1 0 -10 -11
Industrial Solutions     0 0 -2 -2
Power Solutions     0 1 -6 -5
Moderbolaget och koncernposter     -30 -1 18 -13
Totalt     -31 2 8 -21

Ladda ned Excel

Uppgifter per land 2017/2018 2016/2017
  Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar
Sverige 2 694 2 170 1 071 2 581 2 035 972
Danmark 1 247 964 446 1 048 573 213
Finland 985 623 252 903 539 230
Norge 1 137 908 511 1 098 831 511
Övriga länder 1 959 744 392 1 548 400 157
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 110 -2 137 -1
Totalt 8 022 5 519 2 670 7 178 4 515 2 082
 1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
             
2017/2018 2016/2017
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 2 26 28 3 19 22
Danmark 1 3 4 1 9 10
Finland 2 5 7 0 14 14
Norge 0 4 4 0 4 4
Övriga länder 0 10 10 5 12 17
Totalt 5 48 53 9 58 67

 

Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.