Not 9 Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Ladda ned Excel

Koncernen 2017/2018 2016/2017  
Rörelsens övriga intäkter      
Hyresintäkter 2 2  
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 32 2  
Värdeförändring derivat 0 1  
Kursvinster, netto - 7  
Omvärdering av villkorade köpeskillingar 16 21  
Övrigt 9 15  
Totalt 59 48  
Rörelsens övriga kostnader      
Fastighetskostnader -2 1  
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -1 -1  
Kursförluster, netto -13 -  
Omvärdering av villkorade köpeskillingar -7 -8  
Övrigt -19 -5  
Totalt -42 -12