Addtechaktien

Aktiekursutveckling och omsättning

Addtechs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga totala avkastningen fram till och med 31 mars 2018 uppgått till 16 procent per år. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med 6 procent.

Addtechaktien ökade under räkenskapsåret i värde med 13 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm minskade under motsvarande period med 1 procent. Högsta betalkurs under året var 204,00 SEK och noterades den 22 januari 2018. Den lägsta noteringen var 146,50 SEK och noterades den 21 augusti 2017. Sista betalkurs vid räkenskapsårets utgång var 168,00 SEK, motsvarande ett marknadsvärde om 10,9 mdr SEK (9,6).

Under perioden från 1 april 2017 till 31 mars 2018 omsattes 13 miljoner aktier (12 miljoner) till ett sammanlagt värde av drygt 2 mdr SEK (2 mdr). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 20 procent (18). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 50 305 Addtechaktier (45 716) till ett genomsnittligt värde av cirka 9 MSEK (6).

Aktiekapital

Aktiekapital uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde om 0,75 kronor per aktie.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7 33,2
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3 66,8
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0 100,0
Varav återköpta B-aktier 1 206 145   1,8 1,2
Totalt antal aktier efter återköp 66 992 351      

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende lånefacilitet om 400 MSEK och checkräkningskredit om 1 100 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i augusti 2017 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2018 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under räkenskapsåret har återköp av 200 000 egna B-aktier aktier gjorts. Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 1 206 145 (1 374 721) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 92,12 SEK (81,17). Aktierna utgör 1,8 procent (2,0) av de utgivna aktierna med 1,2 procent (1,4) av röstetalet.

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 250 178 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Omräknad lösenkurs Lösenperiod
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 - 14 sep 2020 - 4 jun 2021
2016/2020 300 000 300 000 0,4% 159,00 - 16 sep 2019 - 5 jun 2020
2015/2019 350 000 430 500 0,6% 154,50 125,10 17 sep 2018 - 3 jun 2019
2014/2018 178 600 219 678 0,3% 116,70 94,50 17 sep 2017 - 1 jun 2018
Totalt 1 128 600 1 250 178        

Ägarstruktur

Den 31 mars 2018 var antalet aktieägare 5 327 (4 791), varav 4 045 (3 490) ägare hade innehav om 1 000 aktier eller färre. De 15 största ägarna svarade för 56,2 (56,2) procent av det totala antalet aktier och 67,2 (67,3) procent av det totala antalet röster. Anders Börjesson (inkl. närstående) är röstmässigt den störste ägaren, med ett aktieinnehav motsvarande 15,5 procent, följd av Tom Hedelius med ett ägande om 14,9 procent. Andelen utländska ägare uppgick till 35 procent (29) av det totala kapitalet.

Ytterligare information

Addtechs hemsida www.addtech.se uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.

Senast uppdaterad: 2018-07-10 10:54:50 av alexander.paziraei@oxp.se