Året i korthet

GOD ORGANISK TILLVÄXT OCH HÖG FÖRVÄRVSaktivitet

För Addtech var 2017/2018 ett starkt år präglat av hög aktivitet och ett positivt affärsklimat. En stark vinsttillväxt och vårt medvetna arbete med kontinuerlig utveckling under kostnadskontroll har ökat rörelsemarginalen. Under året genomfördes elva förvärv vilka tillför en årsomsättning om cirka 700 MSEK. Avkastning på rörelsekapitalet (R/RK) uppgick till 53 procent.

Q1 EN BRA INLEDNING

Första kvartalet gav god tillväxt med bibehållen rörelsemarginal, även vid jämförelse med ett starkt kvartal föregående år. Den organiska omsättningsökningen gav bra vinsttillväxt och tre förvärv genomfördes.
Q3 HÖG FÖRVÄRVSAKTIVITET

Affärsklimatet under kvartalet var positivt med ökad efterfrågan på de flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment. Aktivitetsnivån var hög och fem förvärv genomfördes. 

Q2 STARK ORGANISK TILLVÄXT 

Koncernen upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och hade en organisk omsättningsökning på 9 procent samt en fortsatt förbättrad rörelsemarginal.

Q4 FORTSATT POSITIVT AFFÄRSKLIMAT

Det positiva affärsklimatet höll i sig och kvartalet blev en god avslutning på ett framgångsrikt år. Vinsttillväxten var god och rörelsemarginalen fortsatte att stiga mot föregående år. Tre förvärv genomfördes.

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, År
Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, Kv
Senast uppdaterad: 2018-07-12 12:25:51 av p.paziraei@hotmail.com