Vision, affärsidé, mål och strategier

VI SKA VARA LEDANDE INOM VÄRDESKAPANDE TEKNIKHANDEL

Vår vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Som koncerngemensam ledstjärna ger visionen oss en riktning för hur vi agerar i olika situationer och effektivt och framgångsrikt kombinerar kontinuitet med utveckling. För att ta oss dit har vi brutit ned visionen i affärsidé, mål och strategier.

SAMARBETSPARTNER SOM SKAPAR TEKNISKT OCH EKONOMISK MERVÄRDE

Addtech har haft samma framgångsrika affärsidé i över 100 år. Vår affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur. Vi tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att vara en kompetent och affärsmässig samarbetspartner till både kunder och leverantörer. För att uppnå vår vision och utveckla vår affär långsiktigt strävar vi efter att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Addtech fungerar som en värdeadderande länk mellan kunder och leverantörer. I ena änden av kedjan  har vi våra kunder som efterfrågar en teknisk lösning utefter deras unika behov. Som deras affärspartner skräddarsyr vi lösningar i samverkan med våra noggrant utvalda leverantörer. Vi adderar och tillför värde åt våra kunder för att deras produkter ska bli mer konkurrenskraftiga mot slutmarknaden. Addtech tar sikte på att ständigt förbättra vårt erbjudande till kunder, vårt samarbete med leverantörer och vårt interna arbetssätt och organisation. En central del av det är att möta marknadens krav på ökad hållbarhet och ansvarfullt agerande avseende ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande.

Vi har ett stort antal leverantörer världen över och en majoritet av våra inköp sker från utomnordiska leverantörer tex i Europa, USA och Asien. Addtech har en mindre andel egen produktion vilket innebär att huvuddelen av produktionen utförs på beställning hos våra leverantörer. 

finansiella mål och uppföljning under året

För Addtech är det förväntningarna på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling som sätter förutsättningarna för varje enskild verksamhet. Vår finansiella målsättning är en genomsnittlig resultattillväxt om mer än 15 procent över en konjunkturcykel, vilket i praktiken innebär att vi fördubblar vårt resultat vart femte år. Konjunkturen påverkar naturligtvis våra årliga möjligheter. För verksamhetsåret uppgick resultattillväxten till 16 procent, vilket överträffar vår långsiktiga målsättning.

I Addtech mäter vi lönsamhet som R/RK. Det innebär att vi använder resultatmåttet EBITA (R) i  förhållande till vårt rörelsekapital (RK). R/RK i varje enhet ska uppgå till minst 45 procent. Allt som görs i vardagen kan kopplas till R/RK-målet och det handlar om att optimera verksamheten. R/RK premierar  högt resultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med resultattillväxt ger oss goda möjligheter till ett positivt kassaflöde och långsiktig lönsam tillväxt. För verksamhetsåret 2017/2018 uppgick R/RK till 53 procent, väl över vår målsättning.

STRATEGIER

Vi utvecklar och bygger vår koncern metodiskt och enligt vår väl inarbetade strategi. Varje bolag är en unik byggkloss som passar in i koncernbygget. I vårt förvärvsarbete utvärderar vi nya verksamheter för att hitta nya byggklossar som fyller de luckor vi har eller som kan förstärka våra befintliga bolag.

MARKNADSLEDANDE NISCHPOSITIONER

Addtech strävar efter att vara marknadsledande och verksam inom noga utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll. Våra kunder efterfrågar noggrant utvalda lösningar, delsystem eller produkter, ofta i små och medelstora volymer. Vi skräddarsyr och säljer lösningar till våra kunder i samverkan med utvalda leverantörer. Den marknadsledande positionen är viktig för en stabil tillväxt och lönsamhet.

OPERATIV RÖRLIGHET - FLEXIBILITET OCH AKTIVT ÄGANDE

Operativ rörlighet kännetecknas av att vara en flexibel organisation med lösningsfokuserade och innovativa medarbetare som ser och tillvaratar nya affärsmöjligheter. Genom ett aktivt ägande av våra bolag kan vi slå ihop eller flytta isär hela eller delar av verksamheter. På så vis kan vi tillvarata respektive dotterbolags eller segments tillväxtpotential. Operativ rörlighet innebär också att vi har effektiva processer för att integrera nya bolag i koncernen.

TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV

Addtech växer kontinuerligt genom förvärv av fristående teknikbolag med marknadsledande nischpositioner. Affärsområden kan på så vis kompletteras med nya marknadssegment inom nischer där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap. Affärsenheter kan expandera och bygga marknads- och eller produktpositioner inom valda marknadssegment. Våra dotterbolag gör också mindre kompletteringsförvärv som kan stärka deras marknadspositioner.

Framgångsfaktorer

Addtech börsnoterades 2001 och har sedan dess haft en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Följande är de viktigaste faktorerna bakom vår framgångsrika affärsmodell.

KOMPETENTA MEDARBETARE

Addtechs medarbetare är den absoluta förutsättningen för vår framgång. Våra medarbetare representerar både ett gott affärsmannaskap och innehar hög teknisk kompetens som kontinuerligt utvecklar befintliga och nya affärer. När man trivs och utvecklas kan man driva på försäljningen av produkter, lösningar och delsystem. Medarbetare som är kreativa och beslutsmässiga kan prioritera bland arbetsuppgifterna och lyfta blicken framåt.

DECENTRALISERAD ORGANISATION OCH ENTREPRENÖRSKAP

Addtech har organiserat sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar. Det innebär goda möjligheter att kombinera det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Varje bolag har stor frihet i att välja vilka kunder man bearbetar men också ett stort ansvar att leva upp till förväntningar på resultattillväxt och lönsamhet.

KONSEKVENT AGERANDE OCH DJUPT FÖRANKRAD FÖRETAGSKULTUR

Addtechs verksamhet kännetecknas av en väl förankrad företagskultur som bygger på bland annat strategiskt och konsekvent agerande, god planering, långsiktighet, genomtänkta beslut och effektivt genomförande. Dessutom kännetecknas Addtech av affärsmannaskap, starkt lönsamhetsfokus och etiskt företagande.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 14:54:17 av emelie.frankendal@oxp.se