Hållbarhet

VI DRIVER HÅLLBAR UTVECKLING

Vår vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Visionen innebär att vi har ett långsiktigt fokus i vår affärsutveckling att vara ett värderadderande och kunskapslevererande bolag. Addtech ska uppfylla kunders, aktieägares och medarbetares förväntningar på att driva en hållbar utveckling.

Vi tar ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling av lönsamhet, medarbetare och miljö. Globala och lokala krav på minskade utsläpp och ökad hållbarhet i samhället gör hållbara produkter och lösningar till ett konkurrensmedel på teknikhandelsmarknaden. Vi strävar efter att vara ett bättre val än konkurrenterna och arbetar aktivt för att möta denna efterfrågan. Med ett strukturerat hållbarhetsarbete utvecklar vi verksamheten så att den både blir starkare och mer hållbar, bland annat genom att synliggöra besparings- och förbättringspotential samt risker. Genom att fortsätta utveckla hållbara lösningar till våra kunder ökar vår konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Redovisningens syfte och mål 

Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att på ett transparent sätt beskriva Addtechs mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Redovisningen ska ge kunder, medarbetare och aktieägare en förståelse för och kunskap om vårt hållbarhetsarbete.

DIALOG MED INTRESSENTER GER RÄTT FOKUS I HÅLLBARHETSARBETET

Hållbarhetsarbetet påverkas av ett antal intressenter ställer krav och har förväntningar på oss. Att klara existerande krav och ha framförhållning inför förväntade krav är en grundläggande del i vår strategi för hållbar affärsutveckling. Vi har identifierat fem viktiga intressentgrupper: kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och samhället.

För att säkerställa att vi arbetar med och redovisar de områden som är viktigast för verksamheten och intressenterna genomfördes en intressentdialog 2016/2017. Intressentdialogen visar vilka hållbarhetsområden våra intressenter tycker att vi bör prioritera och utifrån dessa åsikter är det koncernens ledning som i samråd med styrelsen beslutar vilka frågor som är väsentliga för oss, samt sätter gemensamma arbetssätt och mål.

VÄSENTLIGA FRÅGOR OCH RISKER

Resultatet av intressentanalysen visade att de högst prioriterade områdena inom hållbarhet är att skapa och leverera lönsam tillväxt, minska vår negativa miljöpåverkan, hålla en hög affärsetik samt vara en hälsosam arbetsplats. Tabellen nedan visar hur vi har arbetat inom dessa områden under verksamhetsåret. I väsentlighetsanalysen har vi vägt samman intressenternas synpunkter med de risker och möjligheter som är specifika för oss. Riskerna beskrivs ytterligare på s. 38-40 i förvaltningsberättelsen

Senast uppdaterad: 2018-07-09 21:04:03 av anna.oxenstierna@oxp.se