EKONOMISKT VÄRDESKAPANDE

EN VIKTIG KONKURRENSFÖRDEL

Globala och lokala krav på minskade utsläpp och ökad hållbarhet i samhället gör hållbara produkter och lösningar till ett konkurrensmedel på teknikhandelsmarknaden. Vi strävar efter att vara ett bättre val än konkurrenterna och arbetar aktivt för att möta denna efterfrågan. Med ett strukturerat hållbarhetsarbete utvecklar vi verksamheten så att den både blir starkare och mer hållbar, bland annat genom att synliggöra besparings- och förbättringspotential samt risker. Vi möter också efterfrågan genom att våra bolag är engagerade för att utveckla och erbjuda lösningar som ökar kundernas energieffektivitet och minskar deras miljöpåverkan. Genom att fortsätta utveckla hållbara lösningar till våra kunder ökar vår konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Långsiktig lönsam tillväxt

Tillväxt är grunden för en långsiktig lönsamhet och möjliggör utveckling av verksamheten. Tillväxt mäts som resultattillväxt. Detta är ett långsiktigt mål som mäts över en konjunkturcykel. Tillväxten uppnås genom ett strategiskt arbete för att satsa på expanderade marknader, koncentrerat på ledande leverantörer och ett ständigt kundfokus samt förvärv av marknadsledande nischbolag.

Lönsamheten i varje bolag mäts som relationen mellan resultat (R) och rörelsekapital (RK). R/RK-modellen premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet ger möjlighet till en egenfinansierad långsiktig lönsam tillväxt. För att kunna generera en resultattillväxt och en hög lönsamhet krävs konstant utveckling.

Mål inom ekonomiskt värdeskapande

Addtech ska ge både ge avkastning till våra aktieägare och investera i hållbar utveckling. För att kunna göra det krävs ekonomisk stabilitet och styrka vilket förutsätter krav på resultattillväxt, lönsamhet och utveckling.

För att uppnå detta strävar vi efter:

  • Resultattillväxt > 15% över en konjunkturcykel
  • R/RK > 45% avkastning på rörelsekapital i alla enheter
  • Utdelningspolicy > 30 % av genomsnittligt resultat efter skatt över en konjunkturcykel
Senast uppdaterad: 2018-07-08 18:58:27 av anna.oxenstierna@oxp.se