GRI-index

Hållbarhetsrapporten 2017/2018 har tagits fram i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Addtech redovisar enligt GRI Standards: tillämpningsnivå Core och rapporten avser räkenskapsåret 1 april 2017 - 31 mars 2018. I samband med räkenskapsårets slut rapporterar samtliga Addtechs bolag in hållbarhetsdata som en del av den icke-finansiella rapporteringen. Om inte annat anges omfattar hållbarhetsredovisningen samtliga bolag och hela koncernens verksamhet. Jämförelsesiffror inom parentes avser föregående räkenskapsår, 1 april 2016 - 31 mars 2017. Alla diagram visar aggregerad koncerndata. I de fall där vi har möjlighet och ser ett värde i det, bryter vi ned och redovisar hållbarhetsdata uppdelat på kön, ålder och/eller befattning i organisationen. 

Detta index visar vilka frågor som besvarats och var du hittar svaren. Sidnummer som anges är för Addtechs Årsredovisning i pdf. 

  TYP AV INFORMATION SIDA KOMMENTAR/UTELÄMNANDE  
  GRI 102: Generella upplysningar 2016      
102-1 Organisationens namn 95    
102-2 Verksamhet, produkter, varumärken, tjänster 14-21, 70-71    
102-3 Huvudkontorets geografiska plats 95    
102-4 Verksamhetens geografiska plats 13, 71-72    
102-5 Ägarstruktur 33-34, 95    
102-6 Marknader 13, 16-21, 70-71    
102-7 Organisationens storlek 2, 41, 52-54 Totalt antal produkter ej tillgängligt.  
102-8 Information om medarbetare 27, 41, 72  Uppdelning per land och kön ej tillgängligt för samtliga punkter.  
102-9 Leverantörskedja 7, 28    
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen eller leverantörskedjan 36-37    
102-11 Försiktighetsprincipen eller annan princip 61    
102-12 Externa initiativ 24    
102-13 Medlemskap i branschorganisationer   Ej tillämpligt.  
102-14 Uttalande från ledande befattningshavare 4-5    
102-16 Värderingar, principer och normer 9, 24, 26-29    
102-18 Bolagsstyrning 43    
102-40 Intressentgrupper 23    
102-41 Kollektivavtal   Ej tillgängligt. Regleras i uppförandekod.  
102-42 Identifiera och välja intressentgrupper 23    
102-43 Strategi för kommunikation med intressenter 23    
102-44 Väsentliga områden och frågor 23    
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen 35 För mer information om koncernens dotterbolag, se addtech.com  
102-46 Definiera rapportinnehåll och ämnesgränser Index Se text ovanför GRI-index.  
102-47 Väsentliga ämnen 23-24    
102-48 Förändringar i information 36-37 Mätning av koldioxidutsläpp har utvecklats. Energiförbrukning har räknats om sedan föregående år.  
102-49 Förändringar i rapportering   Inga förändringar  
102-50 Rapporteringsperiod Index Se text ovanför GRI-index.  
102-51 Senaste rapport Index Se text ovanför GRI-index.  
102-52 Redovisningscykel Index Se text ovanför GRI-index.  
102-53 Kontaktinformation vid frågor om rapporten 95    
102-54 Uttalande om rapportering i enlighet med GRI Standards Index Se text ovanför GRI-index.  
102-55 Innehållsförteckning enligt GRI Index    
102-56 Extern granskning Index Rapporten är ej granskad externt.  
         
  GRI 103: Strategisk ansats 2016      
103-1 Förklaring av väsentligt område och gränsdragningar 22-31    
103-2 Strategi 22-31    
103-3 Utvärdering av strategin 24-31    
         
  GRI 201: Ekonomi 2016      
201-1 Direkt ekonomiskt värdeskapande 25, 52-56    
         
  GRI 302, 305, 307: Miljö 2016      
302-1 Energiförbrukning inom organisationen 30-31    
302-3 Intensitetsmått energi  30    
305-1 Direkt (scope 1) växthusgasutsläpp 30-31 Scope 1 innefattar samtliga kategorier i stapeldiagrammet bortsett från "Energianvändning".  
305-2 Indirekt (scope 2) växthusgasutsläpp 30-31 Scope 2 innefattar koldioxidutsläpp från "Energianvändning". Se stapeldiagram.  
305-4 Intensitetsmått växthusgaser 30    
307-1 Bristande efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser 30    
         
  GRI 401, 403-405, 419: Socialt 2016      
401-1 Nyanställningar och personalomsättning 27 Uppdelning per ålder och befattning ej tillgängligt.  
403-2 Skador och skadefrekvens 27 Uppdelning per land och kön ej tillgängligt.  
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar 27 Uppdelning per kön och befattning ej tillgängligt.  
404-3 Andel medarbetare med regelbundna mål-och utvecklingssamtal 27 Uppdelning per kön och befattning ej tillgängligt.  
405-2 Kvinnors lön som andel av männens 27 Uppdelning per land/verksamhetsområde ej tillgängligt.  
419-1 Bristande efterlevnad av ekonomiska och sociala lagar och bestämmelser 29    
         
   

Typ av information

Sida

Kommentar/utelämnande

   

GRI 102: Generella upplysningar 2016

   

102-1

 

Organisationens namn

95  
102-2  

Verksamhet, produkter, varumärken, tjänster

16-21, 70-71  
102-3  

Huvudkontorets geografiska plats

95  
102-4  

Verksamhetens geografiska plats

13, 71-72  
102-5  

Ägarstruktur

33-34, 95  
102-6   Marknader 13, 16-21, 70-71  
102-7  

Organisationens storlek

2, 41, 52-54 Totalt antal produkter ej tillgängligt.
102-8  

Information om anställda

27, 41, 72  Uppdelning per land och kön ej tillgängligt för samtliga punkter.
102-9  

Leverantörskedja

7, 28  
102-10  

Väsentliga förändringar i organisationen eller leverantörskedjan

36-37  
102-11  

Försiktighetsprincipen eller annan princip

61  
102-12  

Externa initiativ

24  
102-13  

Medlemskap i branschorganisationer

  Ej tillämpligt.
102-14  

Uttalande från ledande befattningshavare

4-5  
102-16  

Värderingar, principer och normer

9, 24, 26-29  
102-18  

Bolagsstyrning

43  
102-40  

Intressentgrupper

23  
102-41  

Kollektivavtal

  Ej tillgängligt. Regleras i uppförandekod.
102-42  

Identifiera och välja intressentgrupper

23  
102-43  

Strategi för kommunikation med intressenter

23  
102-44  

Väsentliga områden och frågor

23  
102-45  

Enheter som ingår i koncernredovisningen

35  
102-46  

Definiera rapportinnehåll och ämnesgränser

Index Se text ovanför GRI-index.
102-47  

Väsentliga ämnen

23-24  
102-48  

Förändringar i information

36-37 Mätning av koldioxidutsläpp har utvecklats. Energiförbrukning har räknats om sedan föregående år.
102-49  

Förändringar i rapportering

  Inga förändringar
102-50  

Rapporteringsperiod

Index Se text ovanför GRI-index.
102-51  

Senaste rapport

Index Se text ovanför GRI-index.
102-52  

Redovisningscykel

Index Se text ovanför GRI-index.
102-53  

Kontaktinformation vid frågor om rapporten

95  
102-54  

Uttalande om rapportering i enlighet med GRI Standards

Index Se text ovanför GRI-index.
102-55  

Innehållsförteckning enligt GRI

Index  
102-56  

Extern granskning

Index Rapporten är ej granskad externt.
   

GRI 103: Strategisk ansats 2016

   
103-1  

Förklaring av väsentligt område och gränsdragningar

22-31  
103-2  

Strategi

22-31  
103-3  

Utvärdering av strategin

26-31  
   

GRI 201: Ekonomi 2016

   
201-1  

Direkt ekonomiskt värdeskapande

26, 52-56  
   

GRI 302, 305, 307: Miljö 2016

   
302-1  

Energiförbrukning inom organisationen

30-31  
302-3  

Intensitetsmått energi

 30  
305-1  

Direkt (scope 1) växthusgasutsläpp

30-31 Scope 1 innefattar samtliga kategorier i stapeldiagrammet bortsett från "Energianvändning".
305-2  

Indirekt (scope 2) växthusgasutsläpp

30-31 Scope 2 innefattar koldioxidutsläpp från "Energianvändning". Se stapeldiagram.
305-4  

Intensitetsmått växthusgaser

30  
307-1  

Bristande efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser

30  
   

GRI 401, 403-405, 419: Socialt 2016

   
401-1  

Nyanställningar och personalomsättning

27 Uppdelning per ålder och befattning ej tillgängligt.
403-2  

Skador och skadefrekvens

27 Uppdelning per land och kön ej tillgängligt.
404-1  

Genomsnittligt antal utbildningstimmar

27 Uppdelning per kön och befattning ej tillgängligt.
404-3  

Andel anställda med regelbundna mål-och utvecklingssamtal

27 Uppdelning per kön och befattning ej tillgängligt.
405-2  

Kvinnors lön som andel av männens

27 Uppdelning per land/verksamhetsområde ej tillgängligt.
419-1  

Bristande efterlevnad av ekonomiska och sociala lagar och bestämmelser

29  
Senast uppdaterad: 2018-07-10 07:00:37 av anna.oxenstierna@oxp.se