Miljömässigt värdeskapande

Att värna om miljön är en viktig del av strategin. Målet är att minimera vår inverkan på miljön och därför arbetar vi aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp, öka andelen förnyelsebar energi som används i vår verksamhet och hjälpa våra kunder att utveckla mer miljövänliga produkter och lösningar.

Addtechs huvudsakliga verksamhet utgörs idag av handel med tekniska produkter. En stor del av vår miljöpåverkan kommer därför från transporter och lagerhållning. Vår egen användning av råmaterial, kemikalier och fossila bränslen är begränsad eftersom den faktiska produktionen oftast sker hos våra leverantörer. Vi har dock valt att ta ett ansvar som sträcker sig längre än vår egen verksamhet och kräver i uppförandekoden att även våra leverantörer värnar om miljön i sin produktion.

Miljöperspektivet ska finnas med i viktiga beslut, i syfte att skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare, aktieägare och för samhället i stort. Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos våra medarbetare och genom att ständigt utveckla vårt kunnande om miljöeffekter kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna och bidra till förbättringar hos oss själva, våra kunder och leverantörer. Eftersom mycket av vår miljöpåverkan är just indirekt är målet att utveckla mer hållbara produkter och lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. På så sätt kan vi göra skillnad i större skala. Under året har vi inte haft några fall av böter eller sanktioner på grund avmiljööverträdelser. Under 2017/2018 har vi rullat ut vår uppdaterade miljöpolicy i koncernen.

Koldioxidutsläpp

Addtechs påverkan på klimatet utgörs huvudsakligen av utsläpp av koldioxid. Förbränning av fossila bränslen ger även upphov till utsläpp av andra växthusgaser men bedömningen är att utsläppen av koldioxid utgör den största negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Vid uträknandet av koldioxidutsläpp relaterade till generering av elenergi har beräkningen baserats på nordisk elproduktion där 1 kWh beräknas generera 0,1 kg CO2.

Förutom utsläpp relaterade till intern användning av fossila bränslen och elektricitet genereras även utsläpp av koldioxid från olika typer av transporter, såsom transport av material och produkter, samt persontransporter. Addtech rapporterar koldioxidutsläpp för persontransporter och från transporter av material och produkter enligt grafen nedan som visar våra CO2 emissioner. Vi sätter de totala koldioxidutsläppen i relation till omsättningen för att ge en rättvisande bild av utsläppen, ett så kallat intensitetsmått för växthusgaser. Årets totala klimatpåverkan uppgick till 2,2 ton CO2/MSEK. 

Dynamisk graf: Klimatpåverkan

*Baserat på rapporterade körda kilometer samt genomsnittligt utsläpp av CO2/km från koncernens fordonspark.
**Baserat på rapporter från transportleverantörer, samt egna beräkningar med ecotransit.org.
***Baserat på nordisk elproduktion där 1 kWh beräknas generera 0,1 kg CO2.

Energianvändning

Koncernens energikartläggning löper enligt plan och utifrån den kommer vi identifiera förbättringsområden. I nuläget kommer mer än hälften av den el som vi använder från förnyelsebara källor och målsättningen är att fortsätta öka den andelen. Den totala energiförbrukningen under året uppgick till 21,3 GWH (19,1). Energiförbrukningen i förhållande till nettoomsättningen under året uppgick till 2,66 MWH/MSEK (2,66).

Dynamisk graf: Energianvändning

*Solenergi, vindkraft och vattenkraft

** Biobränsle, spillvärme, avfall (70 % förnybart)

Leverantörer och miljö

Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar innebär en begränsad direkt påverkan på miljön och vår indirekta miljöpåverkan ligger i stor utsträckning hos våra leverantörer. Med leverantörsutvärderingar är vår målsättning att få en överblick hur våra leverantörer arbetar med att driva en hållbar utveckling. Miljöfrämjande åtgärder ska vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Leverantörer uppmanas att verka i linje med vår miljöpolicy. Leverantörer ska även känna till och följa de krav som finns enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Leverantörer ska som ett minimikrav ha en säker hantering av farliga substanser och avfall.

Mål inom miljömässigt värdeskapande

Addtech ska bedriva ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan från våra verksamheter, produkter och processer.

För att uppnå detta strävar vi efter att:

  • fortsätta arbetet med att tillhandahålla produkter och lösningar som bidrar till att driva en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan
  • fortsätta arbetet med att sätta mål kring energi och klimat
Senast uppdaterad: 2018-07-10 00:09:25 av alexander.paziraei@oxp.se