Socialt värdeskapande

Nyckeln till Addtechs fortsatta hållbara affärsutveckling och framgång ligger i de långsiktiga relationer vi byggt upp med våra medarbetare, kunder och leverantörer. För att upprätthålla vårt goda anseende ska vi i samtliga åtaganden hålla hög kvalitet och hög etisk nivå. Vi strävar alltid efter att vara en ansvarsfull aktör.

VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG ÄR MEDARBETARNA

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och konkurrensmedel. De driver vår affärsutveckling och bidrar till samhällsutvecklingen. Vi tillvaratar medarbetarnas intresse för att utvecklas mot att ta allt större ansvar inom det egna bolaget eller andra delar av koncernen. I takt med att våra medarbetare utvecklas så uppnår vi också en intern ledarförsörjning.

Addtech organiserar sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhets- och resultatansvar. En grundförutsättning för att detta skall fungera är att vi har motiverade, kreativa och beslutsmässiga medarbetare som kan prioritera bland arbetsuppgifterna, samtidigt som de kan lyfta blicken och se framåt. För att lyckas med detta arbetar vi för att bibehålla en öppen och positiv människosyn, som tar tillvara på våra medarbetares fulla potential, oavsett position och ansvarsnivå. Vi framhåller vikten i att se till varje medarbetares individuella särprägel. Det är olikheterna som skapar den dynamik som gjort Addtech framgångsrikt. Vår medarbetarfilosofi handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats där man trivs, känner stolthet och utvecklas.

FÖRETAGSKULTUR SOM VISAR VÄGEN

För att vi ska kunna leva upp till vår vision om att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel arbetar vi efter vår företagskultur och våra kärnvärden. Detta kallar vi för Addtechs själ. Vår kultur hjälper våra medarbetare att förhålla sig till sitt ansvar, kunder, samarbetspartners, kollegor och omvärld. En god företagskultur bäddar också för trivsel, låg sjukfrånvaro, goda relationer och låg personalomsättning.

Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som ”Frihet under Ansvar”. Detta är centralt inom koncernen och en viktig förutsättning för att dotterbolag och medarbetare ska kunna arbeta nära kunder och leverantörer. Vår decentraliserade organisation bygger på vår övertygelse om att beslut blir bäst när de fattas nära marknaden.

Vår företagskultur och våra kärnvärden har med tiden blivit ett djupt förankrat rotsystem som binder samman medarbetare och dotterbolag. Den banar också väg för Addtechs framtid och alla anställda utbildas i företagsfilosofin via Addtechs affärsskola. Sammanlagt är det fem kärnvärden som ska genomsyra medarbetarnas arbete. Frihet och ansvar har redan berörts, de andra tre är enkelhet, effektivitet och förändring.

Senast uppdaterad: 2018-07-08 09:45:20 av anna.oxenstierna@oxp.se