Vi ställer höga krav på våra leverantörer

Addtechs goda rykte är ett av våra starkaste konkurrensmedel. Eftersom vi ställer höga krav på integritet och etik i våra egna verksamheter är det naturligt att göra samma sak även när det kommer till våra leverantörer. Vi arbetar nära våra leverantörer och granskar dem regelbundet för att säkerställa att hela värdekedjan arbetar mot samma etiska mål.

De krav vi ställer på leverantörer vad gäller exempelvis mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöarbete finns samlade i en särskild uppförandekod för leverantörer. Inga incidenter när det gäller brott mot mänskliga rättigheter har inrapporterats under 2017/2018 eller under tidigare år.

Addtechs leverantörskedja

Majoriteten av Addtechs omsättning kommer från globala och marknadsledande leverantörers produkter och lösningar. Vi har ett stort antal leverantörer över världen och en majoritet av inköpen sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien. Att den största delen av produktionen sker utanför ramarna för vår verksamhet medför naturligtvis vissa hållbarhetsrisker. Samtidigt är våra leverantörsrelationer ofta långa och präglade av ett nära samarbete kring hur leverantörens produkter kan användas i olika kundapplikationer. Det gynnar kvalitet, pris, ledtider och kundnöjdhet samtidigt som det ger oss möjlighet att ha en konstruktiv dialog kring leverantörens hållbarhetsrisker och utveckling. Vi söker också ständigt efter nya leverantörer som kan komplettera eller förstärka vår affärsutveckling. 

Leverantörsutvärderingar säkrar hållbarheten i vår värdekedja

Syftet med leverantörsutvärderingarna är att säkerställa att Addtechs bolag arbetar med etiskt ansvarsfulla leverantörer och trygga att hela vår värdekedja arbetar mot samma etiska mål. Vårt arbete med leverantörsutvärderingar har fortsatt under året. Leverantörerna utvärderas utifrån både ett socialt perspektiv och utifrån hänsyn till miljön. Ambitionen är att arbeta tillsammans med våra leverantörer och regelbundet granska dessa för att åstadkomma positiva förändringar.

På koncern, affärsområdes- och bolagsnivå finns särskilda minimikrav gällande utvärdering av leverantörer som skall uppfyllas inom en treårsperiod. Särskilda mål gäller för nya leverantörer, eventuella riskprodukter ochriskgeografier. Under 2016/2017 vidareutvecklades det koncerngemensamma verktyget och processen för utrullning av leverantörsutvärderingar har fortsatt under 2017/2018.

Anti-korruption

Affärsetik står högt på vår agenda och är en fråga som kontinuerligt behandlas, bland annat inom Addtechs affärsskola. Riktlinjer gällande anti-korruption regleras i uppförandekod respektive uppförandekod för leverantörer. Vi har en uttalad nolltolerans mot korruption och accepterar inte mutor eller illojala konkurrensbegränsande åtgärder. Inga fall av korruption har konstaterats under året.

Barnarbete

FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete, samt ILO:s konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, är riktlinjer för all verksamhet som sker i vårt namn. Inga incidenter gällande brott mot dessa konventioner har rapporterats under 2017/2018.

Arbetsrätt

Samtliga våra bolag och leverantörer måste, i enlighet med vår uppförandekod, minst uppfylla minimikraven i nationell lagstiftning vad gäller arbetsrätt. Riktlinjer gällande arbetsrätt regleras i vår uppförandekod. Addtech har en nolltolerans mot tvångsarbete och arbetar aktivt för att försäkra sig om att inga regelbrott finns inom våra verksamheter eller vår värdekedja.

Senast uppdaterad: 2018-07-08 09:46:55 av anna.oxenstierna@oxp.se