Medarbetarundersökningar

För att följa upp vårt långsiktiga och strategiska personalutvecklingsarbete genomför vi regelbundet medarbetarundersökningar. På så sätt identifierar vi bolagens styrkor och svagheter som arbetsgivare samt kartlägger förbättringsområden.

Ur ett koncernperspektiv ger undersökningen oss möjlighet att erbjuda bolagen stöttning där vi ser gemensamma behov och samtidigt kan vi sprida kunskap och idéer från framgångsrika bolag vidare inom koncernen. Respektive VD i koncernbolagen uppmuntras att ta fram en handlingsplan som är baserad på bolagets enskilda resultat, då bolagens storlek och förutsättningar kan vara mycket olika. Resultatet av medarbetarundersökningen ligger också till grund för vårt långsiktiga och strategiska personalutvecklingsarbete. 

Medarbetare

96% (96) av vår arbetskraft är tillsvidareanställd och 93% (95) av våra medarbetare arbetar heltid. Inhyrd personal används primärt för att ersätta ordinarie medarbetare vid sjukdom eller annan frånvaro. Att våra medarbetare har en trygg anställning är inte bara en arbetsmiljöfråga utan också en viktig faktor för att få en kontinuitet i verksamheten och kunna bygga långsiktiga relationer. 

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är ett prioriterat område. Vi har en nollvision gällande arbetsrelaterade olycksfall, sjukdomar och incidenter och en ambition att kontinuerligt verka för förbättrad hälsa och välmående bland våra medarbetare. Målet är att ingen ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sin arbetssituation. I Addtechs bolag finns potentiella risker för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor men även inom säljprocessen finns en olycksrisk vid till exempel resor samt vid besök i kunders fabriker eller anläggningar. Under året rapporterades 29 skador (22), 21 fall av arbetsrelaterade sjukdomar (17) och sjukfrånvaron uppgick till 2% (2), väl under genomsnittet i Sverige. Inga dödsfall inträffade.

Personalomsättning

Vi strävar efter att våra medarbetare ska trivas och utvecklas så att vi både kan behålla nyckelkompetenser och rekrytera nya talanger. Under 2017/2018 var den totala personalomsättningen 12% (13%). Genomsnittlig anställningstid är cirka 10 år.

Dynamisk graf: Personalomsättning

Kompetensutveckling

Addtechs utveckling och konkurrenskraft är starkt kopplad till våra medarbetares utveckling och välbefinnande. Därför uppmuntrar vi våra bolag att samverka med varandra. Erfarenhets- och kompetensutbyten bidrar till koncernens, bolagens och medarbetarnas utveckling. Exempel på interna nätverk som stärker företagskulturen och kompetensen är vår egen affärsskola, VD-möten samt samarbeten mellan dotterbolag, affärsområden och affärsenheter. 

Addtechs affärsskola omfattar samtliga medarbetare och är en viktig plattform för att sprida företagskulturen och utveckla, utbilda och motivera våra medarbetare. Affärsskolans olika kurser erbjuder medarbetarna utbildning anpassad till just deras erfarenhet och arbetsuppgifter, och riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare. Det är viktigt att våra säljare får en grundlig utbildning i affärsmannaskap för att kunna kombinera det med deras djupa kompetens inom sina specifika produktområden. I samband med förvärv av nya bolag hålls en utbildning i Addtechs "Vision och Företagsfilosofi".

En annan viktig del i arbetet med kompetensutveckling och medarbetarnas välbefinnande är årliga mål- och utvecklingssamtal. Vi strävar efter att alla medarbetare årligen ska ha ett personligt samtal. Under 2017/2018 har arbetet med att implementera en ny metod för mål- och utvecklingssamtal fortsatt. Under 2017/2018 genomfördes dokumenterade samtal med 62% (62) av våra medarbetare.

Jämställdhet och mångfald

Vi tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form. Alla medarbetare ska ges lika möjligheter att utvecklas oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, religion, politiska åsikter, sexuell läggning, handikapp eller andra särskiljande egenskaper. Riktlinjer för vårt arbete med jämställdhet och mångfald finns i uppförandekoden.

Teknikhandelsbranschen har historiskt sett varit, och är fortfarande, mansdominerad. Addtechs mål är att successivt öka andelen kvinnor. Andelen kvinnor respektive män ska åtminstone återspegla den generella könsfördelningen inom branschen, samt andelen examinerade från relevanta tekniska utbildningar. Addtechs mål är också att alla medarbetare, oavsett kön, ska ges lika möjligheter till ersättning för likvärdigt arbete. För att upptäcka, och kunna åtgärda, eventuella skillnader granskar vi årligen löneskillnader på både koncern- och bolagsnivå.

Dynamisk graf: Könsfördelning
Senast uppdaterad: 2018-07-10 11:19:26 av alexander.paziraei@oxp.se
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at OXPAnnualReportWeb.Helpers.ChartHelper.GetChartData(IPublishedContent node, Boolean& success) in F:\Build\Agent01\_work\1\s\OXPAnnualReportWeb\Helpers\ChartHelper.cs:line 236