Strategi och styrning

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och målet är att hänsyn till hållbarhet ska tas i samtliga strategiska beslut som fattas inom organisationen. Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande. Inom varje område har vi ett antal strategier, policyer och mål.

Hållbar styrning med decentraliserat ansvar

Addtechs hållbarhetsarbete styrs i första hand av vår uppförandekod. Addtechs styrelse, genom koncernledningen, är ytterst ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete. Koncernledningen beslutar om långsiktiga övergripande mål inom viktiga områden. Dessa kompletteras med att respektive affärsområde tar fram mål och handlingsplaner för sina bolag. Vårt operativa hållbarhetsarbete drivs, i linje med vår väl etablerade företagskultur, genom ett decentraliserat ansvar i våra bolag. Addtech detaljstyr inte bolagen men utövar ett aktivt ägarskap genom styrelsearbete och uppföljning.

Uppföljning och åtgärder

Addtech utvärderar aktivt sina egna och sina leverantörers verksamheter. Varje år redovisar bolagen sitt eget hållbarhetsarbete. När brister identifieras sätter bolagen med stöd av koncernen in lämpliga åtgärder. Uppföljning och åtgärder sker på bolags-, affärsområdes- och koncernnivå.

Addtechs uppförandekod

Addtechs uppförandekod är en grundpelare i vårt hållbarhetsarbete och en integrerad del av verksamheten. Vår uppförandekod, tillsammans med våra kärnvärden, är grunden för hur vi gör affärer, uppträder och agerar i vårt dagliga arbete och i våra relationer med omvärlden. Koden inkluderar alla väsentliga punkter inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption, jämställdhet och mångfald. Koden bygger på FN:s "Global Compact", ILO:s kärnkonventioner, samt på OECD:s riktlinjer för multinationella företag och omfattar alla bolag och samtliga medarbetare. Uppförandekoden har fastställts av styrelsen och återfinns på vår hemsida www.addtech.se.

ADDTECH I VÄRDEKEDJAN OCH VÅR AFFÄRSMODELL

Addtechs affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech fungerar som en värdeadderande länk mellan kunder och leverantörer. För beskrivning av affärsmodellen se sid 7.

TRE FOKUSOMRÅDEN FÖR STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE

Addtechs hållbarhetsarbete samverkar i tre kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande. Inom dessa områden har vi identifierat väsentliga hållbarhetsområden att fokusera vårt arbete kring. 

Senast uppdaterad: 2018-07-10 00:03:14 av alexander.paziraei@oxp.se