banner

Våra affärsområden

Industrial process

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter som bidrar till optimerade industriella processflöden. Kunderna har tyngdpunkten i nordeuropeisk industri.

VERKSAMHET

Industrial Process fokuserar på att utveckla kundernas affärsnytta och erbjuder tjänste- och produktlösningar som bidrar till att effektivisera kundernas industriella processflöden i fast, flytande eller gasform. De mervärden som skapas handlar om konkurrenskraftigare produkter, resursbesparingar, positiv miljöpåverkan, tidsvinster och annat som bidrar till en förbättrad kvalitet och ökad lönsamhet för kunden. Lösningarna kundanpassas och tillämpas inom vitt skilda användningsområden.

MARKNAD

Affärsområdets dotterbolag har utifrån sin tekniska kompetens ledande ställningar inom flertalet smala nischer. Hög utvecklings- och innovationstakt för industriella processflöden samt ökade krav på minskad miljöpåverkan driver investeringstakten. Konkurrensen är relativt hård, men för de bolag som jobbar nära kunderna och erbjuder hög teknisk kompetens, effektiviseringar och systemlösningar är konkurrensen betydligt lägre.

Dynamisk graf: Omsättning per geografisk marknad
Dynamisk graf: Omsättning per kundsegment

UTVECKLING UNDER 2017/2018

   

En god organisk tillväxt i kombination med framgångsrikt effektiviseringsarbete har gett en bra resultattillväxt och klart förbättrad rörelsemarginal. Året innebar en positiv utveckling av försäljningen till tillverkningsindustrin, framförallt inom kundsegment såsom mekanisk industri och specialfordon. Efterfrågan fortsatte också öka från kunder inom processindustrin och fartygsmarknaden.

 
Nyckeltal 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning, MSEK 1 677 1 585
EBITA, MSEK 142 125
EBITA-marginal % 8,5 7,9
R/RK, % 40 38
Medelantal medarbetare 642 639
Förvärvad årsomsättning* - 110
     
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Ett exempel på ett område där affärsområdet vuxit kraftigt under året är försäljning av mätsystem till fartyg. Med nya miljöregler som ställer hårdare krav på fartygens utsläpp ökar investeringarna i exempelvis mätutrustning. Det ökade behovet av att kontrollera och analysera olika processer som t.ex. bränsleförbrukning, renhet och sammansättning hos utsläppt processvatten gäller inte bara marinindustrin utan återfinns i flertalet branscher, bland annat pappers-, energi-, kemi- och läkemedelsindustri.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 15:00:14 av emelie.frankendal@oxp.se