banner

VD har ordet

Hög förvärvstakt och framflyttade marknadspositioner 

Genom en god organisk tillväxt och flertalet förvärv har vi flyttat fram våra marknadspositioner ytterligare, även utanför Norden, och kan konstatera att vi fortsätter leverera väl över våra finansiella mål. 

Starkt år som överträffar de finansiella målen 

För Addtech var 2017/2018 ett starkt år präglat av hög aktivitet, ett positivt affärsklimat och en stabil till ökad efterfrågan inom de flesta av våra marknader. Vi kan stolt konstatera att vi återigen överträffade våra finansiella mål. Omsättningen översteg 8 miljarder, med en tillväxt på 12 procent varav 5 procent organiskt. Vår vinsttillväxt, mätt i EBITA, ökade med 17 procent och vårt medvetna arbete med kontinuerlig utveckling under kostnadskontroll har ökat EBITA-marginalen från 10,0 till 10,5 procent. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent och vi hade därmed ett mycket bra kassaflöde från verksamheten.

Ordning och reda ger lönsamhet i hela koncernen 

Vårt långsiktiga fokus på lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv, har betalat sig. Lönsam tillväxt skapar större kassaflöde, vilket i sin tur kan investeras för ytterligare tillväxt. Den goda tillväxten av vårt kassaflöde över åren gör dels att vi kan öka utdelningen till våra aktieägare, men också att vi kan fortsätta förvärva lönsamma bolag. Resultatet är tydligt om vi ser tillbaka till september 2001 och Addtechs börsnotering. Sedan dess har vår vinst i genomsnitt ökat med drygt 15 procent per år, vilket i sin tur har haft motsvarande positiva effekt på vår aktiekurs.

Grunden för lönsamheten är ordning och reda. Har man ordning och reda så kan man också lägga mer tid på det som skapar värde för våra kunder och oss själva. Det gäller att fokusera på det som är väsentligt och som gör skillnad. För att veta vilka de väsentliga aktiviteterna är så görs gedigna lönsamhetsanalyser i våra dotterbolag. De regelbundna analyserna ger svar på var vi har bra, eller mindre bra, marginaler respektive tillväxt. Genom detta metodiska arbete kan vi investera i det som går bra och minska fokus på det som inte bidrar till den långsiktiga utvecklingen. På så sätt fortsätter vi att bygga värde för våra aktieägare, kunder och medarbetare vilka får intressanta utvecklingsmöjligheter. 

Hög förvärvstakt när vi metodisk bygger koncernen 

Vår väl inarbetade grundfilosofi om att bygga koncernen av relativt små, flexibla bolag med djup teknisk kompetens som arbetar nära kunden och som snabbt kan parera marknadsförändringar ligger fast. Vi bygger metodiskt vidare på koncernen och varje bolag som förvärvas är en unik byggkloss som passar in i koncernbygget och bidrar med både nya affärsmöjligheter och medarbetare som vill utvecklas. Själva förvärvsprocessen kan vara lång, vi är noga med att lära känna bolagen, personerna och kulturen, men i gengäld går integrationen desto snabbare. Vår förvärvstakt under året var fortsatt hög. Totalt genomförde vi elva noggrant utvalda förvärv under året som bidrar med en årsomsättning om cirka 700 MSEK.

Att vår affärsmodell tilltalar ägare och entreprenörer i Norden vet vi sedan länge. Nu ser vi att den tilltalar ägare till bolag utanför Norden lika väl. Vi har fram tills nyligen haft ett stort fokus på nordisk verksamhet men har under de senaste två åren förvärvat totalt fem verksamheter utanför Norden. Med vår export, från de nordiska länderna ut på andra marknader, uppgår den totala försäljningen utanför Norden till 24% av omsättningen, eller närmare 2 miljarder.

Hållbar affärsutveckling med medarbetare och entreprenörskap i fokus 

Vi fortsätter jobba mot vår gemensamma vision att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Vi tar sikte på att ständigt förbättra vårt erbjudande till kunder, vårt samarbete med leverantörer och vårt interna arbetssätt och organisation. Störst roll i detta spelar våra medarbetare. Därför handlar vår affärsutveckling och vårt hållbarhetsarbete till stor del om organisations- och medarbetarutveckling. Alla medarbetare i koncernen ska känna gemenskap i ett framgångsrikt team, och att de i stor grad kan påverka sin egen utveckling. I Addtech uttrycks detta i vår företagskultur vilken kan sammanfattas i fem ord; Enkelhet, Effektivitet, Förändring, Ansvar och Frihet. Just det decentraliserade ansvaret är en väsentlig del av vår filosofi.

Vi är övertygade om att organisationen utvecklas som bäst när våra entreprenörer och dotterbolag har stor frihet i hur de driver och utvecklar sin verksamhet kombinerat med stöd från Addtechs nätverk, samlade kompetens och finansiella resurser. På samma sätt drivs även vårt hållbarhetsarbete. En viktig plattform för att sprida företagskulturen och utveckla våra medarbetare är Addtechs affärsskola. Affärsskolan erbjuder medarbetarna utbildningar anpassade till erfarenhet och arbetsuppgifter och riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare i koncernbolagen. Samtidigt stöttar Addtech övriga delar i affärsutvecklings- och hållbarhetsarbetet genom att tillhandahålla verktyg och processer för tex leverantörsutvärderingar samt kvalitets- och miljöarbete. Arbetet stärker våra självständiga, ofta relativt små entreprenörsbolag, till att bli mer attraktiva samtidigt som vi minskar våra risker.

En företagskultur som driver framgång 

När jag nu skriver mitt sista vd-ord i årsredovisningen vill jag avsluta där jag började i mitt första vd-ord för tio år sedan. Nämligen med att lyfta fram koncernens drygt 2 300 medarbetare som tillsammans bevarar och förädlar vår affärsdrivna företagskultur. Utmärkande för våra medarbetare, då som nu, är teknisk kompetens, entreprenörsanda, lönsamhetsfokus och en vilja att ta sitt decentraliserade affärsansvar. Det är också det som gör våra många dotterbolag, och därigenom Addtech, framgångsrika. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, kollegor och affärsrelationer för ännu ett starkt år, men framförallt för att jag fått förmånen att dela den här tiden med er. 

Jag är övertygad om att min efterträdare Niklas Stenberg är rätt person för att ta vid och vidareutveckla inte bara den framgångsrika verksamhet som finns i koncernen idag utan också den fantastiska företagskultur som gör Addtech unikt.


Johan Sjö

VD och koncernchef Addtech AB

 

Senast uppdaterad: 2018-07-09 23:49:20 av alexander.paziraei@oxp.se