VD-kommentar

FJÄRDE KVARTALET - ETT BRA AVSLUT PÅ ÄNNU ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR

Likt tidigare kvartal under räkenskapsåret kännetecknades det fjärde kvartalet av ett positivt affärsklimat med god efterfrågan på de flesta av våra geografiska marknader och i de flesta kundsegment. Omsättningen steg med 9 procent, främst drivet av våra förvärv, och vi uppnådde en vinsttillväxt på 15 procent vilket medförde att rörelsemarginalen fortsatte att stiga mot föregående år. De förvärv vi genomfört har sammantaget bidragit enligt förväntan.

Affärsområdet Components levererade återigen ett bra kvartal, både genom organisk tillväxt och genom flera förvärv. Affärsområdet Energy uppvisade en svagare tillväxt, vid jämförelse med ett mycket starkt kvartal föregående år, men bibehöll en hög rörelsemarginal. Industrial Process agerar på en generellt sett positiv marknad och levererade bra vinsttillväxt. Power Solutions levererar sammantaget stabilt med hänsyn till den avyttring som genomfördes tidigare under räkenskapsåret.

HELÅRET ÖVERTRÄFFAR VÅRA FINANSIELLA MÅL

För Addtech var 2017/2018 ett starkt år präglat av hög aktivitet, ett positivt affärsklimat och en stabil till ökad efterfrågan inom de flesta av våra marknader. Vi kan stolt konstatera att vi återigen överträffade våra finansiella mål. Omsättningen översteg 8 miljarder, med en tillväxt på 12 procent varav 5 procent organiskt. Vår vinsttillväxt, mätt i EBITA, ökade med 17 procent och vårt medvetna arbete med kontinuerlig utveckling under kostnadskontroll har ökat rörelsemarginalen. Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent.

MARKNADSUTVECKLING

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi den största ökningstakten i Danmark följt av Sverige, Finland och Norge. Vår affärsvolym utanför Norden ökade väsentligt under året både genom en god organisk tillväxt och genom förvärv.

Avseende efterfrågan inom våra olika kundsegment så ökade vi försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik, vindkraft och fartyg. Efterfrågan från kunder inom medicinteknik och olja & gas var stabil medan den sjönk från kunder inom telekomsegmentet. Efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin fortsatte att öka medan investeringstakten inom skog- och processindustrin var relativt stabil totalt sett. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i Norden var sammantaget stabil. Efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- och installationskunder hade en fortsatt positiv utveckling.

Dynamisk graf: Omsättning per kundsegment
Dynamisk graf: Omsättning per geografisk marknad

Förvärv

En alltjämt viktig del av vår strategi är förvärv som dels ger oss goda möjligheter att uppnå marknadsledande positioner i olika nischer och dels bidrar till vår ambition att skapa långsiktig lönsam tillväxt. Vår förvärvstakt var fortsatt hög och vi summerar affärsåret med elva genomförda förvärv som sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 700 MSEK. Efter räkenskapsårets slut har vi förvärvat fyra bolag med en sammantagen årsomsättning om cirka 230 MSEK. Vår affärsmodell fortsätter attrahera ägare och entreprenörer som vill behålla sitt decentraliserade ansvar men samtidigt få stöd att utvecklas genom en aktiv och långsiktig ägare.

Johan Sjö, 
VD och Koncernchef

Senast uppdaterad: 2018-05-15 08:15:52 av charlotte.becker@oxp.se