Övrig finansiell information

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 29 procent (28) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (22). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 53 procent (53).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 36 procent (39). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 36,80 SEK (31,10). Koncernens nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 1 700 MSEK (1 176) exklusive pensionsskuld om 260 MSEK (229). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner, uppgick till 0,7 (0,6).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 566 MSEK (573) per 31 mars 2019. Innan verksamhetsårets utgång beviljades ytterligare krediter på sammanlagt 600 MSEK. Dessa blev tillgängliga den 1 april 2019, då även 100 MSEK amorterades. Därmed hade Addtech utöver de redovisade krediterna ytterligare 500 MSEK tillgängligt per den 1 april 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till 524 MSEK (539). Förändring i rörelsekapitalet bestod främst av högre kundfordringar. Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 645 MSEK (477). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 94 MSEK (54) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 12 MSEK (7). Utdelning från intressebolag uppgick till 2 MSEK (4). Återköp av egna aktier uppgick till 38 MSEK (31) och återköp av köpoptioner uppgick till 11 MSEK (5). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 33 MSEK (36). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 269 MSEK (235), vilket motsvarar 4,00 SEK (3,50) per aktie.

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 759, vilket kan jämföras med 2 358 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv och avyttringen netto ökat antalet medarbetare med 271. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 590

Aktiestruktur

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Ladda ned Excel

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7 33,2
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3 66,8
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0 100,0
Varav återköpta B-aktier 1 141 387   1,7 1,2
Totalt antal aktier efter återköp 67 057 109      

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram, se tabell nedan. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,2 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier beräknas matcha behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Omräknad lösenkurs Lösenperiod
2018/2022 300 000 300 000 0,4% 232,90 - 6 sept. 2021 - 3 juni 2022
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 - 14 sept. 2020 - 4 juni 2021
2016/2020 300 000 300 000 0,4% 159,00 - 16 sept. 2019 - 5 juni 2020
2015/2019 199 100 244 893 0,4% 154,50 125,10 17 sept. 2018 - 3 juni 2019
Totalt 1 099 100 1 144 893        

Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 31 december 2018 har följande förvärv genomförts; Synthecs-gruppen, Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Fibersystem AB och Diamond Point International (Europe) Ltd till affärsområdet Components, Xi Instrument AB, Duelco A/S, Prisma Teknik AB och Prisma Light AB till affärsområdet Energy, KRV AS, TLS Energimätning AB, Nordautomation Oy och Wood Recycling Sweden AB till affärsområdet Industrial Process samt Power Technic ApS till affärsområdet Power Solutions. Koncernen har även avyttrat Solar Supply System AB, tidigare del av affärsområdet Power Solutions.

Den 2 januari förvärvades rörelsen Nylund Industrial Electronics, Finland, till affärsområdet Components för att ingå i ett befintligt bolag. Rörelsen omsätter 3,4 MEUR och har 3 anställda. 

Den 29 januari förvärvades Birepo A/S, Danmark, till affärsområdet Components. Birepo A/S utvecklar kundanpassade lås- och säkerhetslösningar under eget varumärke. Verksamheten är riktad främst mot industri, infrastruktur, energi och transport. Bolaget omsätter ca 25 MDKK och har 10 anställda.

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april 2017 till 31 mars 2018 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2017/2018 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Ladda ned Excel

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde  
Dovitech A/S, Danmark April, 2017 100 5 Components  
Craig & Derricott Holdings Ltd, Storbritannien April, 2017 110 90 Power Solutions  
Altitech A/S, Danmark** Juni, 2017 15 5 Components  
(Batteriunion i Järfälla AB, Sverige) (Juni, 2017) (140) (16) (Power Solutions)  
Mobile Control Systems-bolagen, Belgien Oktober, 2017 50 17 Power Solutions  
Ingenjörsfirma Pulsteknik AB, Sverige November, 2017 50 10 Components  
Sensor ECS A/S, Danmark ** November, 2017 155 9 Components  
Fintronic Oy (Inkråm), Finland December, 2017 7 1 Components  
STIGAB Stig Ödlund AB, Sverige December, 2017 115 12 Components  
Finn-Jiit Oy, Finland Januari, 2018 40 10 Components  
2 Wave Systems AB, Sverige ** Januari, 2018 16 2 Components  
IPAS AS, Norge Januari, 2018 40 10 Energy  
Synthecs-gruppen, Nederländerna ** April, 2018 145 50 Components  
Xi Instrument AB, Sverige April, 2018 13 2 Energy  
KRV AS, Norge April, 2018 55 27 Industrial Process  
Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Danmark April, 2018 15 4 Components  
Duelco A/S, Danmark Juli, 2018 150 30 Energy  
Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige Juli, 2018 70 27 Energy  
Fibersystem AB, Sverige ** Juli, 2018 140 12 Components  
TLS Energimätning AB, Sverige Juli, 2018 50 9 Industrial Process  
Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien ** Juli, 2018 40 9 Components  
Power Technic ApS, Danmark Juli, 2018 50 6 Power Solutions  
(Solar Supply Sweden AB, Sverige) (Augusti, 2018) (80) (5) (Power Solutions)  
Nordautomation Oy, Finland September, 2018 155 85 Industrial Process  
Wood Recycling Sweden AB, Sverige Oktober, 2018 7 2 Industrial Process  
Nylund Industrial Electronics (inkråm), Finland Januari, 2019 35 3 Components  
Birepo A/S, Danmark Januari, 2019 35 10 Components  
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation  
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process  
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process  
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions  
* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.  
** Från och med 1 april 2019 tillhör bolaget affärsområdet Automation.  

 
Om samtliga förvärv under räkenskapsåret hade genomförts 1 april 2018 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 870 MSEK, rörelseresultat med 60 MSEK och periodens resultat efter skatt med 45 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 85 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 113 MSEK. Om villkoren inte uppfylls kan utfallet bli i intervallet 0-113 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under räkenskapsåret uppgår till 7 MSEK (6) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat räkenskapsåret positivt med 8 MSEK (9). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Ladda ned Excel

MSEK Redovisat värde vid förvärvs-tidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 10 327 337
Övriga anläggningstillgångar 61 2 63
Varulager 68 - 68
Övriga omsättningstillgångar 281 - 281
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -6 -69 -75
Övriga skulder -222 -15 -237
Förvärvade nettotillgångar 192 245 437
Goodwill     306
Innehav utan bestämmande inflytande     -
Köpeskilling 1)     743
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet     -96
Avgår ej utbetald köpeskilling     -83
Påverkan på koncernens likvida medel     564
1) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 62 MSEK (58) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 MSEK (-11). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 175 MSEK (69). 

Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten med undantag av nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

IFRS 9 Finansiella instrument, hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning och har börjat tillämpas från och med 1 april 2018. IFRS 9 introducerar bland annat en ny nedskrivningsmodell som bygger på förväntade kreditförluster, och som tar hänsyn till framåtriktad information. Under 2017/2018 analyserade Addtech eventuella effekter av införandet av den nya standarden. Den nya nedskrivningsmodellen har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning baserat på historisk information gällande osäkra fordringar. Eftersom koncernen inte tillämpar säkringsredovisning, har de delarna av IFRS 9 inte någon effekt på Addtechs finansiella rapporter.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, medför nya krav avseende redovisning av intäkter. Koncernen har börjat tillämpa standarden från och med 1 april 2018 med framåtriktad retroaktiv övergång i enlighet med IFRS 15. Analys av effekterna av IFRS 15 för koncernen har genomförts under 2017/2018. Slutsatsen av analysen är att IFRS 15 inte har någon effekt avseende periodisering av koncernens intäkter. IFRS 15 medför ökade upplysningar, se tabell Omsättning per dotterbolagens geografiska hemvist under rubriken Intäkternas fördelning. Denna tabell innebär en ny fördelning av koncernens intäkter och infördes första gången i delårsrapporten för första kvartalet 2018/2019. Vid räkenskapsårets utgång har koncernen bedömt att det inte föreligger några förändringar av analyserna avseende IFRS 9 och IFRS 15, vilka redogörs för i Årsredovisningen för 2017/2018.

Från och med 1 januari 2019 ersätter IFRS 16 Leasingavtal nuvarande standard IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. IFRS 16 innebär att en majoritet av alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. Addtech har kartlagt och utvärderat koncernens leasingavtal och analyserat effekterna av övergången till IFRS 16 som sker vid räkenskapsåret 2019/2020 början 2019-04-01.

Addtech kommer tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att jämförande information i tidigare perioder inte kommer att presenteras. Leasingskulden utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna per 1 april 2019. Nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter redovisade i balansräkningen vid första tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 medför därför inte någon effekt på eget kapital.

Addtechs leasingavtal består i dagsläget av hyrda lokaler, fordon och övriga leasingavtal (t.ex. leasing av produktionsutrustning, kontorsinventarier och andra tillgångar som separat inte anses väsentliga). Vid övergången till IFRS 16 kommer dessa att redovisas i balansräkningen vilket kommer att innebära en ökning av koncernens balansomslutning genom att nyttjanderättstillgångar och leasingskulder tillkommer. De leasingavgifter som tidigare redovisats som rörelsekostnader kommer att ersättas av avskrivningskostnader på nyttjanderätterna vilka redovisas i rörelseresultatet och ränta på leasingskulden som redovisas som en finansiell kostnad. Leasingavgiften fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.

Addtech har valt att tillämpa lättnadsregeln avseende leasingavtal understigande 12 månader och för avtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. Avtal som slutar inom 12 månader från övergången men som ursprungligen hade en löptid överstigande 12 månader kommer inte att tas med i beräkningen av leasingskuld och nyttjanderättstillgång. Dessa kommer alltså inte att ingå i de belopp som redovisas i balansräkningen utan kommer fortsatt redovisas som rörelsekostnader i resultaträkningen. Vid bedömning av avtalslängd när det finns förlängnings- och uppsägningsmöjligheter övervägs både affärsstrategi och avtalsspecifika förutsättningar för att fastställa om koncernen är rimligt säker att nyttja dem.
 
Vid övergången till IFRS 16 har samtliga återstående leasingavgifter nuvärdesberäknats med den marginella låneräntan. Övergångseffekten på balansräkningen per 1 april 2019 innebär att nyttjanderättstillgångar uppkommer på tillgångssidan på 550 MSEK. På skuldsidan tillkommer leasingskulder på totalt 550 MSEK varav långfristiga skulder uppgår till 408 MSEK och kortfristiga skulder till 142 MSEK.

Alternativa nyckeltal

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 24-28.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Addtech har fyra rörelsedrivande dotterbolag i Storbritannien samt ett fåtal dotterbolag i andra länder som handlar med Storbritannien. Eventuella följdeffekter av Brexit är fortfarande inte klarlagda, men samtliga dessa bolag håller sig väl uppdaterade kring utvecklingen. Addtechkoncernens totala exponering mot negativa effekter av Brexit bedöms som marginell. I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 38-40) i årsredovisningen 2017/2018. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter

Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Årsredovisning 2018/2019

Årsredovisning för 2018/2019 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2019 på www.addtech.com. En tryckt redovisning kommer att distribueras till de aktieägare som begär detta.

Årsstämma 2019

Årsstämma i Addtech AB kommer att hållas torsdagen den 29 augusti 2019, klockan 13.00 på IVA i Stockholm, Grev Turegatan 16. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras under juli 2019 och kommer också att vara tillgänglig på www.addtech.com.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK (4,00) per aktie, vilket motsvarar en utdelning om cirka 336 MSEK (269), vilket är i linje med Addtechs utdelningspolicy med målsättning om en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 1 april förvärvades Omni Ray AG, Schweiz, till affärsområdet Automation. Omni Ray AG är ett Zürich-baserat teknikhandels- och serviceföretag, med en stark position på den schweiziska marknaden för automationslösningar inom industri, infrastruktur, transport och medicinteknik. Bolaget omsätter cirka 36 MCHF och har 65 anställda.

Den 1 april förvärvades bolaget Thurne Teknik AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. Thurne Teknik är en ledande leverantör av komponenter, utrustning och avancerade processystem till primärt den kemiska och farmaceutiska industrin i Norden och Baltikum. Bolaget har 19 anställda och omsätter cirka 100 MSEK.

Den 1 april förvärvades AB N.O. Rönne, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. N.O. Rönnes huvudsakliga verksamhet består av tillverkning av kundanpassade specialpackningar och tätningar genom stansning och skärning. Bolaget vänder sig främst till maskinbyggare. Bolaget omsätter cirka 8 MSEK och har 4 anställda.

Den 6 maj förvärvades Beat Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike, till affärsområdet Power Solutions. Företaget är en nischad aktör som levererar ergonomiska förarstolar och kringkomponenter till maskiner, bussar och tåg i Mellaneuropa. Bolaget omsätter cirka 2,1 MEUR och har 5 anställda. 


Stockholm den 15 maj 2019 

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

 

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 08.15 CET.

Kommande informationstillfällen

Juli 2019      Årsredovisning 2018/2019
2019-07-12  Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019
2019-08-29  Årsstämma 2019 
2019-10-24  Delårsrapport 1 april - 30 september 2019
2020-02-05  Delårsrapport 1 april - 31 december 2019

För ytterligare information kontakta

Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

 

Senast uppdaterad: 2019-05-30 11:24:35 av alexander.paziraei@oxp.se