Koncernens utveckling

Försäljningsutveckling

Addtechkoncernens nettoomsättning i det fjärde kvartalet ökade med 35 procent till 2 864 MSEK (2 121). Den organiska tillväxten uppgick till 22 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 11 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent, motsvarande 65 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 26 procent till 10 148 MSEK (8 022). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 12 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 4 procent, motsvarande 289 MSEK.

Resultatutveckling

Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 42 procent till 260 MSEK (184) och rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (8,7). Finansnettot uppgick till -14 MSEK (-16) och resultatet efter finansiella poster ökade med 46 procent till 246 MSEK (168). Resultatet efter skatt ökade med 35 procent till 180 MSEK (133) motsvarande ett resultat per aktie före utspädning om 2,65 SEK (1,95).

Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 30 procent till 910 MSEK (701) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (8,7). Finansnettot uppgick till -45 MSEK (-36) och resultatet efter finansiella poster ökade med 30 procent till 865 MSEK (665).

Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 28 procent till 672 MSEK (526) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 9,85 SEK (7,70).

 

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader
Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:07 av eva.skoglund@addtech.com