Bokslutskommuniké 1 april 2018 - 31 Mars 2019

Fjärde kvartalet (1 Januari - 31 Mars 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 35 procent och uppgick till 2 864 MSEK (2 121).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 40 procent och uppgick till 309 MSEK (221) motsvarande en EBITA-marginal om 10,8 procent (10,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 42 procent och uppgick till 260 MSEK (184) motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 procent (8,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 35 procent och uppgick till 180 MSEK (133) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,65 SEK (1,95).

helår (1 APRIL 2018 - 31 Mars 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent och uppgick till 10 148 MSEK (8 022).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 29 procent och uppgick till 1 085 MSEK (838) motsvarande en EBITA-marginal om 10,7 procent (10,5). 
 • Rörelseresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 910 MSEK (701) motsvarande en rörelsemarginal om 9,0 procent (8,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 28 procent och uppgick till 672 MSEK (526) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 9,85 SEK (7,70).
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 53 procent (53) och avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (28).
 • Soliditeten uppgick till 36 procent (39).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 524 MSEK (539) och kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 7,80 SEK (8,05).
 • Under året har vi genomfört 14 förvärv samt tillträtt ytterligare fyra efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en total årsomsättning om cirka 1 420 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 SEK (4,00) per aktie

 

Ladda ned Excel

Koncernen i sammandrag 3 månader   Rullande 12 månader  
Belopp i MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018   31 mar 2019 31 mar 2018
Nettoomsättning 2 864 2 121 35%   10 148 8 022 26%
EBITA 309 221 40%   1 085 838 29%
EBITA-marginal, % 10,8 10,4     10,7 10,5  
Resultat efter finansiella poster 246 168 46%   865 665 30%
Periodens resultat 180 133 35%   672 526 28%
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,65 1,95 36%   9,85 7,70 28%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,60 1,95 33%   9,80 7,65 28%
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - -     7,80 8,05  
Avkastning eget kapital, % 29 28     29 28  
Soliditet, % 36 39     36 39  
Jämförelser inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.  

 

Senast uppdaterad: 2019-05-27 17:14:27 av thomas.brander@nordicstation.com